نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش آونگ انگلیسی مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • آسفالتهای حفاظتی بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1384]

ا

 • احتمال وقوع بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • ارزش افزوده بخش حمل و نقل ارائه مدل های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • ارزش زمان سفر‏ مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • اقتصادی ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • الگوریتم فوق ابتکاری ارایه یک مدل ابتکاری مبتنی بر سیستم اجتماع مورچه ها برای حل مسئله زمان بندی حرکت قطار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • امواج دریا تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • انتخاب مسیر تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • انتخاب وسیله نقلیه ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • اندرکنش پل تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • اندرکنش پل- قطار تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • اندود سطحی بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • اندودهای سنگدانه ای بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1384]

ب

 • بار برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • بارورسازی ابرها بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • بازتوزیع لنگر بررسی عوامل موثر بر بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری پل‌های بتن‌آرمه با ارزیابی مقایسه‌ای آئین‌نامة بتن ایران و ACI 318-02 [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • بتن‌ مسلح بررسی عوامل موثر بر بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری پل‌های بتن‌آرمه با ارزیابی مقایسه‌ای آئین‌نامة بتن ایران و ACI 318-02 [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • بهینه‌سازی اجتماع مورچه‌ها ارایه یک مدل ابتکاری مبتنی بر سیستم اجتماع مورچه ها برای حل مسئله زمان بندی حرکت قطار [دوره 2، شماره 4، 1384]

پ

 • پراکنش مه بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • پل های خرپایی تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • پوزولان ها بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]

ت

 • تأخیر ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • تاریخچه زمانی افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • تثبیت بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • تحلیل غیرخطی افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • تعدیل آب و هوا بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • تقاضای شکل‌پذیری بررسی عوامل موثر بر بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری پل‌های بتن‌آرمه با ارزیابی مقایسه‌ای آئین‌نامة بتن ایران و ACI 318-02 [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • تقاطع ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • توزیع ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • توزیع مکانی و زمانی و درون یابی بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • تولید ناخالص داخلی واقعی ارائه مدل های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور [دوره 2، شماره 1، 1384]

ج

 • جایگشت مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • جداسازی لرزه‌ای افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • جداگرهای الاستومری افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]

چ

 • چراغدار ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار [دوره 2، شماره 4، 1384]

ح

 • حرکات کشتی تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • حمل ونقل بین شهری ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • حمل ونقل جاده ای بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای [دوره 2، شماره 2، 1384]

د

 • دی‌اکسید کربن مایع بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • دینامیک پلهای راه آهن تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار [دوره 2، شماره 1، 1384]

ر

 • راه آهن برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • رفتارغیرخطی جداگر افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • روسازی های آسفالتی اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی [دوره 2، شماره 2، 1384]

ژ

س

 • سرعت قطار تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار [دوره 2، شماره 1، 1384]

ش

 • شاخص خرابی راه مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]

ط

 • طراحی و بهسازی لرزه ای افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • طرح اختلاط بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1384]

ظ

 • ظرفیت شکل‌پذیری بررسی عوامل موثر بر بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری پل‌های بتن‌آرمه با ارزیابی مقایسه‌ای آئین‌نامة بتن ایران و ACI 318-02 [دوره 2، شماره 2، 1384]

ع

 • عرض جاده مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • عمر خستگی اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی [دوره 2، شماره 2، 1384]

ف

 • فرودگاه مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]

ق

 • قطار تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • قطار سریع السیر ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]

ک

 • کرایه حمل برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • کشش تقاضا برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384]

ل

 • لنگر کشسان بررسی عوامل موثر بر بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری پل‌های بتن‌آرمه با ارزیابی مقایسه‌ای آئین‌نامة بتن ایران و ACI 318-02 [دوره 2، شماره 2، 1384]

م

 • ماسه های روان بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • متغیر مجازی ارائه مدل های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مدل تصادف ها مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مدل غیرجبرانی مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • مدل فنی ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • مدل فنی- اقتصادی ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • مدل های اقتصادسنجی ارائه مدل های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مدل‌های تقدم اظهاری ‏و مدل‌های اعتباردهی تصادفی مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مدل‌های تقدم مشاهداتی مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مدل‌های مطلوبیت‏ مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مسئله زمان بندی حرکت قطار ارایه یک مدل ابتکاری مبتنی بر سیستم اجتماع مورچه ها برای حل مسئله زمان بندی حرکت قطار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • مسئله فروشنده دوره گرد ارایه یک مدل ابتکاری مبتنی بر سیستم اجتماع مورچه ها برای حل مسئله زمان بندی حرکت قطار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • مسافر برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • معیارهای حرکت تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • مقاومت لغزشی بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • مکانیابی مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • مه بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مواد افزودنی بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • میانگین ترافیک روزانه و نرخ تصادف مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]

ه

 • هزینه زمان مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]

ی

 • یخبندان بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای [دوره 2، شماره 2، 1384]