نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آونگ انگلیسی بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]

ا

 • اثر پیستونی بررسی عددی پدیده اثرپیستونی درون یکی از تونل های سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فن ها [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • ارزیابی کارایی متقاطع عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • الگوریتم جستجوی تصادفیِ تطابقیِ حریصانه تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفیِ تطابقیِ حریصانه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • الگوریتم نمونه مورچگان یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • امواج فشاری بررسی عددی پدیده اثرپیستونی درون یکی از تونل های سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فن ها [دوره 9، شماره 3، 1391]

ب

 • بافت درشت بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • بافت ریز بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • برنامه توقف قطارها تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفیِ تطابقیِ حریصانه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • بنزین بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1391]

پ

 • پخش ماسه بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]

ت

 • تانکر بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • تحلیل حساسیت عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • تحلیل عددی بررسی عددی پدیده اثرپیستونی درون یکی از تونل های سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فن ها [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • تخصیص گیت ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد [دوره 9، شماره 4، 1391]
 • توالی اعزام قطارها تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفیِ تطابقیِ حریصانه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • توزیع مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک [دوره 9، شماره 2، 1391]

ج

 • جریان دو بعدی در پلان توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها [دوره 9، شماره 4، 1391]

ح

 • حمل و نقل بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1391]

خ

 • خط لوله بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران [دوره 9، شماره 2، 1391]

د

 • دنباله‌روی مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • دیوار هدایت آب پلها توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها [دوره 9، شماره 4، 1391]

ر

 • رفتار رانندگان مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • روسازی بتنی بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • روش حجم محدود توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها [دوره 9، شماره 4، 1391]
 • روش گام کسری توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها [دوره 9، شماره 4، 1391]

س

 • سرفاصله زمانی مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد [دوره 9، شماره 4، 1391]

ش

 • شبکه بدون ساختار مثلثی توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها [دوره 9، شماره 4، 1391]
 • شبکه دینامیک بررسی عددی پدیده اثرپیستونی درون یکی از تونل های سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فن ها [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • شیارزدن بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]

ع

 • عملیات‌ فرودگاه ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد [دوره 9، شماره 4، 1391]

ف

 • فرمون‌ریزی سراسری یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • فرودگاه های ایران عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • فن بررسی عددی پدیده اثرپیستونی درون یکی از تونل های سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فن ها [دوره 9، شماره 3، 1391]

ک

 • کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داد ها عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع [دوره 9، شماره 2، 1391]

م

 • مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • مسائل بهینه‌سازی ترکیباتی یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار [دوره 9، شماره 3، 1391]
 • مسیرهای دوخطه ریلی تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفیِ تطابقیِ حریصانه [دوره 9، شماره 2، 1391]
 • مقاومت لغزندگی بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه [دوره 9، شماره 2، 1391]

و

 • وزن توابع هدف ارائه و توسعه‌ی مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه ؛ مطالعه موردی: مهرآباد [دوره 9، شماره 4، 1391]

ه