نویسنده = محمود عامری
تحلیل عوامل موثر بر شدت جراحات ناشی از تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از روش درخت طبقه بندی و تصمیم گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

امید رضا کیاست؛ محمود عامری؛ سید مهدی ابطحی


شناسایی عوامل موثر بر شدت جراحات در تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

امید رضا کیاست؛ محمود عامری؛ سید مهدی ابطحی


بررسی آزمایشگاهی عملکرد اثر پلیمر بر قیر و مخلوط‌های آسفالتی متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ آرمین جراحی


ارزیابی اثر نانومواد بر خصوصیات مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی درشت دانه (SMA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

حمیدرضا زورمند؛ محمود عامری


تحلیل آماری و ارائه مدل پیش بینی تصادفات منجر به جرح و فوت عابرین پیاده در معابر روستایی گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

ندا کامبوزیا؛ محمود عامری؛ سید محسن حسینیان


ارزیابی تاثیر سرباره کوره آهن گدازی در خصوصیات مقاومتی و لغزندگی نمونه های آسفالتی و رزینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/tri.2023.366149.3091

محمودرضا کی منش؛ حمید جهانیان؛ ذوالفقار زارعی؛ محمود عامری


بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر بر عملکرد قیر و مخلوط‌های آسفالتی متخلخل

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 165-176

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ آرمین جراحی


ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1394

محمود عامری؛ فرزین فائزی


کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1389

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


ارزیابی مقاومت صیقلی سنگدانه های رویه راه در ایران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1389

محمود احمدی نژاد؛ محمود عامری


بررسی همبستگی بین ارزش صیقلی با دیگر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1389

محمود احمدی نژاد؛ محمود عامری


مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


مدل برآورد تعداد تصادفات برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1386

محمود عامری؛ آرمین جراحی؛ آرمین جراحی؛ احمد منصوریان؛ احمد منصوریان


مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1384

محمود عامری؛ شمس نوبخت؛ غلامعلی شفابخش؛ محمود ملکوتی