نویسنده = امیر رضا ممدوحی
مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

آرش بهادری؛ امیر رضا ممدوحی؛ علیرضا سرکار


شناسایی عوامل پنهان موثر بر پذیرش قیمت‌گذاری تراکم: نمونه موردی طرح قیمت‌گذاری دوره مبنای تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

امیر رضا ممدوحی


مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد سفرهای اجباری برون‌شهری

دوره 20، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 115-128

10.22034/tri.2021.262529.2844

امیر رضا ممدوحی؛ فاطمه خاوری؛ محمدحسین عباسی


مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری

دوره 19، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 135-148

10.22034/tri.2021.281767.2895

امیر رضا ممدوحی؛ مهدی شریعتی؛ محسن ناظمی؛ محمدحسین عباسی


مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-110

10.22034/tri.2021.278334.2886

هادی قلی؛ امیر رضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


تحلیل ناهمگنی رفتار انتخاب وسیله با استفاده از مدل کلاس پنهان

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-74

10.22034/tri.2021.115402

حمید رضائی؛ الناز ایران نژاد؛ امیر رضا ممدوحی