نویسنده = شهریار افندی‌زاده
تحلیل ریسک مدیریت درآمد خطوط هوایی در شرایط امکان و عدم امکان رزرو گروهی

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 97-116

حمید میرزاحسین؛ شهریار افندی‌زاده؛ نادر احمدی