نویسنده = حسن طاهرخانی
بررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترکهای انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده ازروش المانهای محدود تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

حسن طاهرخانی؛ حامد صفاری


بررسی اثر کربن بلک بر قیر و حساسیت رطوبتی آسفالت متخلخل و SMA با استفاده از پارامترهای انرژی آزاد سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.355641.3074

حسن طاهرخانی؛ مهدی فرجی


مروری بر عملکرد مخلوط های آسفالت گرم حاوی تراشه های آسفالت بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.357985.3079

علی بابازاده؛ حسن طاهرخانی


بررسی خصوصیات بتن آسفالتی بازیافتی حاوی نانوسیلیس و جوان کننده روغن موتور ضایعاتی و روغن خوراکی ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/tri.2023.379417.3116

حسن طاهرخانی؛ مرتضی ناجی


بررسی عملکرد روسازی مرکب تحت بارگذاری جانبی و افقی به روش المان محدود

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 173-195

حسن طاهرخانی؛ حسین عبدالهی درآباد


مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS

دوره 13، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 57-70

حسن طاهرخانی؛ میثم شفیعی ماتک