نویسنده = ارسلان صالحی کلام
شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده )قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک(

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 47-67

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ محمود صفارزاده؛ علی رضا امین راد


آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 76-96

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ کیانوش سیامردی؛ امید رحمانی


تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393

علی منصور خاکی؛ ارسلان صالحی کلام؛ ارسلان صالحی کلام