نویسنده = مقصود پوریاری
تعیین خسارت مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.366197.3092

مقصود پوریاری؛ کیارش ناصراسدی