کلیدواژه‌ها = ایمنی ترافیک
بررسی رفتار تعقیب خودرو در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی: بزرگراه مدرس تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.356479.3077

سیدمحمدحسین دهناد؛ سجاد عبدی شیجانی؛ عباس رمضانی خوانساری


‌ارزیابی ریسک برخورد خودرو-خودرو در مسیرهای گردش به چپ تقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.369359.3102

فرشیدرضا حقیقی؛ اکرم عزیززاده


تأثیر سرعت کاه برآرام سازی ترافیک در معابر شریانی اصلی و فرعی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 135-150

10.22034/tri.2022.352098.3063

مجید حق شناس؛ اسماعیل احسانپور؛ سعید رمضان زاده


توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 19، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 31-46

نوید ندیمی؛ سیدصابر ناصرعلوی؛ امیرحسین زارع میرحسینی


ارزیابی تأثیر دسترسی‌ها بر عملکرد و ایمنی راه‌های بین‌شهری

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 15-31

امیرمسعود رحیمی؛ علی مرادی‌مددلو؛ آرش مظاهری