موضوعات = ترافیک - ایمنی
شناسایی عوامل موثر بر شدت جراحات در تصادفات چند وسیله نقلیه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

امید رضا کیاست؛ محمود عامری؛ سید مهدی ابطحی


مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

آرش بهادری؛ امیر رضا ممدوحی؛ علیرضا سرکار


پیش‌بینی تصادفات ناشی از بی‌احتیاطی با بهره‌گیری از مدل رگرسیون دوجمله‌ای منفی (مطالعه موردی: بزرگراه‌های برون‌شهری استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی


تأثیر سرعت کاه برآرام سازی ترافیک در معابر شریانی اصلی و فرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/tri.2022.352098.3063

مجید حق شناس؛ اسماعیل احسانپور؛ سعید رمضان زاده


بررسی رفتار تعقیب خودرو در بزرگراه‌های درون‌شهری (مطالعه موردی: بزرگراه مدرس تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.356479.3077

سیدمحمدحسین دهناد؛ سجاد عبدی شیجانی؛ عباس رمضانی خوانساری


‌ارزیابی ریسک برخورد خودرو-خودرو در مسیرهای گردش به چپ تقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.369359.3102

فرشیدرضا حقیقی؛ اکرم عزیززاده


مدل انتخاب سرعت وسایل نقلیه در برخورد با آرام سازهای فیزیکی و ادراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22034/tri.2023.369357.3101

فرشیدرضا حقیقی؛ امیرقاسم ملک


ارزیابی رفتار سرعت رانندگان در جاده‌های دو طرفه کوهستانی

دوره 20، شماره 3، مهر 1402، صفحه 25-40

10.22034/tri.2023.376422.3109

محمد حسین رضایی فر؛ حامد خانی سانیج


بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها

دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 103-114

10.22034/tri.2023.109958

علی فرزانه موحد؛ علیرضا ناصری؛ علیرضا علی‌اکبری؛ فریدون مقدس نژاد


توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 19، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 31-46

نوید ندیمی؛ سیدصابر ناصرعلوی؛ امیرحسین زارع میرحسینی


ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

10.22034/tri.2022.84262

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی


بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 141-162

10.22034/tri.2022.108384

مهسا مستقیم؛ شهاب الدین عیسی لو؛ اسماعیل پیری