موضوعات = حمل و نقل - محیط زیست
<بررسی و تحلیل نقش انرژی های تجدیدپذیر موجود در سواحل مکران بر توسعه سیستم های حمل و نقل>

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید عبدالهی لاشکی؛ شهریار افندی زاده؛ ُسید مرتضی طباطبایی


تحلیل آلودگی صوتی در داخل سالن های فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه امام خمینی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

امیر اسماعیل فروهید؛ امیرحسین نعمتیان