نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگری، حامد مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]

ا

 • ابراهیم بیضایی، سید ارائه مدل های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • افکار، صمد ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]

ب

 • بداق‌جمالی، جواد بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]

پ

 • پناهی، روزبه تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]

ج

 • جوانمرد، سهیلا بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]

ح

 • حبیبی نوخندان، مجید بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • حسنی، ابوالفضل بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • حیدری، محمد بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایینبه منظور ارتقاء ایمنی در جاده های کوهستانی [دوره 2، شماره 1، 1384]

خ

 • خدادادی، احمد اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی [دوره 2، شماره 2، 1384]

ر

ژ

 • ژولیده، هیوا مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]

س

 • سعید سیف، محمد تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی [دوره 2، شماره 3، 1384]

ش

 • شاهی‏، جلیل مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT) [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • شفابخش، غلامعلی مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]

ص

 • صالحی، محسن بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • صفارزاده، محمود مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • صفارزاده، محمود مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]

ع

 • عاقلی کهنه شهری، لطفعلی برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • عامری، محمود مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • عزتی، مرتضی برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • علی ذاکری، جبار تحلیل دینامیکی پلهای خرپائی فولادی تحت اثر حرکت قطار [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • عموسلطانی، ارشاد بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1384]

ف

 • فخری، منصور اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • فخری، منصور بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر خصوصیات اصطکاکی و نفوذپذیری اندودهای سنگدانه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1384]
 • فرحبد، فرهنگ بررسی عوامل موثر بر بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری پل‌های بتن‌آرمه با ارزیابی مقایسه‌ای آئین‌نامة بتن ایران و ACI 318-02 [دوره 2، شماره 2، 1384]

ق

 • قصیری، کیوان ارایه یک مدل ابتکاری مبتنی بر سیستم اجتماع مورچه ها برای حل مسئله زمان بندی حرکت قطار [دوره 2، شماره 4، 1384]

ک

 • کمالی، غلامعلی بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای [دوره 2، شماره 2، 1384]

م

 • محقق‌زاده، روزبه ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • مرشدسلوک، فهیمه ارایه یک مدل ابتکاری مبتنی بر سیستم اجتماع مورچه ها برای حل مسئله زمان بندی حرکت قطار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • مستوفی‌نژاد، داود بررسی عوامل موثر بر بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری پل‌های بتن‌آرمه با ارزیابی مقایسه‌ای آئین‌نامة بتن ایران و ACI 318-02 [دوره 2، شماره 2، 1384]
 • ملکوتی، محمود مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]
 • مهدی زهرایی، سیّد افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • مهدی محمّدی، محمّد افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • میرزا بروجردیان، امین مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت [دوره 2، شماره 3، 1384]

ن

 • نصیری، حبیب‌ا... ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار [دوره 2، شماره 4، 1384]
 • نوبخت، شمس مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه [دوره 2، شماره 1، 1384]