نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمی، اکبر مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • آزاد، علی بازنگری روش مونونوبه - اوکابه و ارایه راهکاری مکمل در طراحی لرزه ای دیوارهای حایل [دوره 4، شماره 2، 1386]

ا

 • احمدی نژاد، محمود مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • ا... رضائی، روح استفاده از بهینه‌سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ‌های سفر جداول دسته‌بندی متقاطع چندگانه [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • ا... عباسیان، عزت اجزاء بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • افندی زاده، شهریار مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • البدوی، امیر بهینه‌سازی معاملات خدمات حمل‌ونقل در بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل با رویکرد حراج ترکیبی دوبل [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • الدین موسوی اشکوری، شهاب برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • انصاری، مسعود مانیتورینگ سایش چرخهای قطار به منظور کنترل و برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • اوحدی، امین مانیتورینگ سایش چرخهای قطار به منظور کنترل و برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 4، شماره 3، 1386]

ب

 • بابایی، محسن روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان ظرفیت و دسترسی (اتصال) در شبکه های حمل و نقلی آسیب پذیر درون شهری* [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • برادران رحمانیان، نصیر ارایه مدل پیش بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • برگ‌گل، ایرج مدل سازی تخصیص کاربری‌ زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • بمانا، کیوان محاسبه خسارت محورهای فوق‌سنگین در راهها بر اساس عملکرد عمر روسازی های انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1386]

پ

 • پورسید آقایی، محسن (یادداشت فنی) طرح ریزی خدمات داخل قطارهای ویژه با استفاده از QFD [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • پیردوانی، علی (یادداشت فنی) تحلیل حساسیت مدل محاسبه تأخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده در HCM [دوره 4، شماره 1، 1386]

ت

 • تائبی، امیر ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان‌های شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]

ج

 • جراحی، آرمین بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • جراحی، آرمین بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • جلیلوند، فرامرز تخمین هزینه نهایی استفاده از زیرساختار شبکه راه آهن ایران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی [دوره 4، شماره 2، 1386]

ح

 • حجت، امیر ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • حسین باقری پور، محمد شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان [دوره 4، شماره 1، 1386]

د

 • دریایی، داریوش (یادداشت فنی) تحلیل حساسیت مدل محاسبه تأخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده در HCM [دوره 4، شماره 1، 1386]

ذ

 • ذوالقدری، محمد (یادداشت فنی) طرح ریزی خدمات داخل قطارهای ویژه با استفاده از QFD [دوره 4، شماره 1، 1386]

ر

 • رجایی، حسین تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای با جان عمیق موج دار [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • رسول میرقادری، سید ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • رضایی ارجرودی، عبدالرضا بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • رضوانی، محمدعلی مانیتورینگ سایش چرخهای قطار به منظور کنترل و برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن [دوره 4، شماره 1، 1386]

ز

 • زیاری، حسن محاسبه خسارت محورهای فوق‌سنگین در راهها بر اساس عملکرد عمر روسازی های انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • زیاری، حسن محاسبه خسارت محورهای فوق‌سنگین در راهها بر اساس عملکرد عمر روسازی های انعطاف‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1386]

س

ش

 • شریعت مهیمنی، افشین روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان ظرفیت و دسترسی (اتصال) در شبکه های حمل و نقلی آسیب پذیر درون شهری* [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • شعبانی، شاهین ارایه مدل پیش بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • شعبانی، شاهین مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]

ص

 • صفاپور، پروین شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • صفارزاده، محمود الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس) [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • صفارزاده، محمود الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس) [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • صفارزاده، محمود مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • صفارزاده، محمود مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • صفارزاده، محمود استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • صفرخانی تبریزی، شیرین شبیه‌سازی دینامیک حرکت قطار در راه آهن شهری [دوره 4، شماره 2، 1386]

ط

 • طبیبی، مسعود برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور [دوره 4، شماره 4، 1386]

ع

 • عامری، محمود استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیم جهت ارایه مدلی برای پیش بینی عمرخستگی نمونه های آسفالتی [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • عامری، محمود مدل سازی تخصیص کاربری‌ زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • عامری، محمود بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • عامری، محمود برهم کنش ویژگیهای روسازی راه و حجم ترافیک بر روی نرخ تصادفات جاده های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • عباس رصافی، امیر استفاده از بهینه‌سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ‌های سفر جداول دسته‌بندی متقاطع چندگانه [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • عبدالمنافی، سیدابراهیم مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • علی صندیدزاده، محمد شبیه‌سازی دینامیک حرکت قطار در راه آهن شهری [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • علی گودرزی خویگانی، محمد تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای با جان عمیق موج دار [دوره 4، شماره 1، 1386]

ف

 • فتحیان، محمد برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور [دوره 4، شماره 4، 1386]

ق

 • قاسمی، مجتبی شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • قاسمی، مجتبی شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • قصیری، کیوان تخمین هزینه نهایی استفاده از زیرساختار شبکه راه آهن ایران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی [دوره 4، شماره 2، 1386]

ک

 • کریم زاده فرد، رحیم انتخاب پروژه های مطلوب در بنگاههای اقتصادی حمل ونقلی ‌با استفاده از روش تصمیم گیری برناردو [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • کمک پناه، علی مطالعه علل پدیده گسیختگی زمین در جاده های دشت یزد – اردکان [دوره 4، شماره 2، 1386]

گ

 • گنجی زهرایی، هادی بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • گنجی زهرایی، هادی بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • گنجی زهرایی، هادی استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • گنجی زهرایی، هادی استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان [دوره 4، شماره 4، 1386]

م

 • محمد سادات حسینی، سید بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • محمودی، جعفر (یادداشت فنی) طرح ریزی خدمات داخل قطارهای ویژه با استفاده از QFD [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • مرتضی مرندی، سید شبکه عصبی- فازی و بهینه‌یابی هزینه‌ها توسط الگوریتم ژنتیک در مدل‌سازی مقاومت مارشال1 در تثبیت خاک با امولسیون و سیمان [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • مقدس نژاد، فریدون ارایه یک برنامه مدیریت روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • ملکوتی، محمود برهم کنش ویژگیهای روسازی راه و حجم ترافیک بر روی نرخ تصادفات جاده های دو خطه برون شهری [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • منتظری پور، آزاده ارایه یک برنامه مدیریت روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • منصورخاکی، علی روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان ظرفیت و دسترسی (اتصال) در شبکه های حمل و نقلی آسیب پذیر درون شهری* [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • منصوریان، احمد استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیم جهت ارایه مدلی برای پیش بینی عمرخستگی نمونه های آسفالتی [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • منصوریان، احمد استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیم جهت ارایه مدلی برای پیش بینی عمرخستگی نمونه های آسفالتی [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • منصوریان، احمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • منصوریان، احمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • مهدی ابطحی، سید ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان‌های شهری [دوره 4، شماره 3، 1386]
 • مهدی حسینی مطلق، سید بهینه‌سازی معاملات خدمات حمل‌ونقل در بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل با رویکرد حراج ترکیبی دوبل [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • مهدی سپهری، محمد بهینه‌سازی معاملات خدمات حمل‌ونقل در بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل با رویکرد حراج ترکیبی دوبل [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • مهرگان، نادر اجزاء بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • مهرگان، نادر اجزاء بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات [دوره 4، شماره 4، 1386]
 • میرآبادی، احمد شبیه‌سازی دینامیک حرکت قطار در راه آهن شهری [دوره 4، شماره 2، 1386]
 • میربهاء، بابک الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس) [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • میربهاء، بابک الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس) [دوره 4، شماره 1، 1386]
 • میرزا بروجردیان، امین استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان [دوره 4، شماره 4، 1386]

ی

 • یزدانی، محمود بازنگری روش مونونوبه - اوکابه و ارایه راهکاری مکمل در طراحی لرزه ای دیوارهای حایل [دوره 4، شماره 2، 1386]