نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی نژاد، محمود ارزیابی مقاومت صیقلی سنگدانه های رویه راه در ایران [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • احمدی نژاد، محمود بررسی همبستگی بین ارزش صیقلی با دیگر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • الدین کرمانشاهی، شهاب تحلیل ظرفیت مقاطع پایه بزرگراهی (مطالعه موردی: بزرگراه شهیدخرازی اصفهان) [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • امین‌ناصری، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوسها در ایستگاه‌ها و پیش‌بینی آن در سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1389]

ب

 • برادران، وحید بررسی عوامل موثر بر زمان سفر در سیستم حمل و نقل عمومی و پیش‌بینی زمان سفر مورد کاوی: سیستم اتوبوسرانی شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • برادران، وحید بررسی عوامل موثر بر زمان سفر در سیستم حمل و نقل عمومی و پیش‌بینی زمان سفر مورد کاوی: سیستم اتوبوسرانی شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1389]

ت

 • توکلی مقدم، رضا مسیریابی وسایط نقلیه و تعیین تعداد ماشین‌های جمع‌آوری زباله با استفاده از یک روش فراابتکاری - یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]

ح

د

 • داوودی، تاجیک ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی [دوره 7، شماره 4، 1389]

ر

 • رضازاده، راضیه سنجش عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت از سکونت در محلات بلافصل ایستگاه‌های مترو [دوره 7، شماره 3، 1389]

س

 • سعدی مسگری، محمد رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • سلامت بخش، علیرضا ارائه و حل مدل برنامه‌ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی : یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]

ش

 • شیرزادی بابکان، علی رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • شیرزادی بابکان، علی رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS [دوره 7، شماره 1، 1389]

ص

 • صفارزاده، محمود تأثیر ناهمواری روسازی و روشنائی بر سرعت جریان آزاد در آزاد راهها [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • صفارزاده، محمود تأثیر ناهمواری روسازی و روشنائی بر سرعت جریان آزاد در آزاد راهها [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • صفارزاده، محمود بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • صفارزاده، محمود بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع [دوره 7، شماره 3، 1389]

ع

 • عامری، محمود ارزیابی مقاومت صیقلی سنگدانه های رویه راه در ایران [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • عامری، محمود بررسی همبستگی بین ارزش صیقلی با دیگر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • عامری، محمود کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • علینقیان، مهدی ارائه و حل مدل برنامه‌ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی : یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • علینقیان، مهدی ارائه و حل مدل برنامه‌ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی : یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • علینقیان، مهدی ارائه و حل مدل برنامه‌ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی : یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]

ف

 • فتحعلی، جعفر مکان‌یابی فرودگاه استان سمنان با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس و مکان‌‌یابی مرکز [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • فهیمی فر، احمد تحلیل اندرکنش سنگ دوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و فعال با توده - سنگ در تونل ها و طراحی آنها بر مبنای روش کنترل همگرایی [دوره 7، شماره 1، 1389]

م

 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل بررسی شاخص سختی مارشال، سختی خمشی و عمر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای(SMA) دارای تثبیت‌کننده‌های مختلف [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل بررسی شاخص سختی مارشال، سختی خمشی و عمر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای(SMA) دارای تثبیت‌کننده‌های مختلف [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • محمد مهدی زمردیان، سید ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی [دوره 7، شماره 4، 1389]
 • محمدی، مریم سنجش عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت از سکونت در محلات بلافصل ایستگاه‌های مترو [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • مسعود سید آبادی، سید پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • مصطفی قاضی‌زاده هاشمی، سید مسیریابی وسایط نقلیه و تعیین تعداد ماشین‌های جمع‌آوری زباله با استفاده از یک روش فراابتکاری - یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 1، 1389]
 • مهدی ابطحی، سید تحلیل ظرفیت مقاطع پایه بزرگراهی (مطالعه موردی: بزرگراه شهیدخرازی اصفهان) [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • مهدی خوشرفتار، محمد پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 7، شماره 3، 1389]

ن

 • ندیمی، نوید بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع [دوره 7، شماره 3، 1389]
 • نیازی، یونس بررسی شاخص سختی مارشال، سختی خمشی و عمر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای(SMA) دارای تثبیت‌کننده‌های مختلف [دوره 7، شماره 3، 1389]