نمایه نویسندگان

ب

 • بهارلو، علی مدلسازی شیروانی‌های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی) [دوره 11، شماره 1، 1393]

ح

 • حسین خسروی، محمد مدلسازی شیروانی‌های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی) [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • حمیدی، محسن تدوین استراتژی بکارگیری قطارهای سریع السیر ریلی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1393]

د

 • دوستار، محمد ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی [دوره 11، شماره 1، 1393]

ر

 • رمضانپور، اسماعیل ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی [دوره 11، شماره 1، 1393]

ش

 • شاکری، عباس برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی CO2، NOx و SO2 در بخش حمل و نقل [دوره 11، شماره 2، 1393]

ص

 • صالحی کلام، ارسلان تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • صالحی کلام، ارسلان تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی [دوره 11، شماره 1، 1393]

ک

 • کریمی، حسین طراحی شبکه مکان یابی- مسیریابی محورها تحت امکان ارتباط ناکامل محورها و ارتباط مستقیم بین غیر محورها [دوره 11، شماره 2، 1393]
 • کیانفر، فریدون زمانبندی دوره ای قطارها در خطوط ریلی دوجهته با در نظرگیری اقامه نماز [دوره 11، شماره 3، 1393]

م

 • منصور خاکی، علی تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی [دوره 11، شماره 1، 1393]
 • موسوی، میرحسین برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی CO2، NOx و SO2 در بخش حمل و نقل [دوره 11، شماره 2، 1393]