نمایه نویسندگان

ب

  • براتی، الهام تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران [دوره 12، شماره 3، 1394]
  • براتی، الهام تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران [دوره 12، شماره 3، 1394]

ح

  • حامدی، حمیدرضا ارائه مدل خستگی آزمایشگاهی برای مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [دوره 12، شماره 3، 1394]

ع

  • عامری، محمود ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی [دوره 12، شماره 4، 1394]

ف

  • فائزی، فرزین ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی [دوره 12، شماره 4، 1394]

ن

  • نیازی، یونس تأثیر کاستن از دمای پخت بر عمر خستگی مخلوط های آسفالتی [دوره 12، شماره 4، 1394]