دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 66، فروردین 1400، صفحه 1-270 
تعیین تابع آموزش مناسب مدل شبکه عصبی به منظور ارتقاء ایمنی تردد جاده‌ای

صفحه 35-50

10.22034/tri.2021.120369

ابوالفضل خویشداری؛ حامد خانی سانیج؛ جواد ذاکر هرفته؛ محسن دهقان بنادکی