دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تیر 1400، صفحه 1-270 
کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید

صفحه 35-44

10.22034/tri.2021.118087

محمد شاه وردی؛ سید مجتبی شفیعی؛ شهریار افندی زاده


رقابت ایرلاین ها با استفاده از خوشه بندی بازیکنان در تئوری بازی‌ها

صفحه 201-214

10.22034/tri.2021.102463

سامان سروری قره آغاج؛ رامین ًصادقیان؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد ماکوئی