دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 68، مهر 1400، صفحه 1-300 
جستجوی بهترین مدل‌های معماری در شبکه عصبی برای مدلسازی پارامترهای مکانیکی نرمال شده بتن

صفحه 41-60

10.22034/tri.2021.137050

سیدامیرحسین هاشمی؛ علیرضا عاملی؛ سید محمد جواد شفیعی شالکه؛ الهه السادات هاشمی