دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، اردیبهشت 1385 
مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران

جلیل شاهی؛ محمود احمدی نژاد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران