دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، مرداد 1385