دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، اردیبهشت 1386 
مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری

محمود صفارزاده؛ اکبر آذرمی؛ محمود صفارزاده؛ شاهین شعبانی


بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM

سید محمد سادات حسینی؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی