دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 71، خرداد 1401، صفحه 1-300 
مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری

صفحه 135-148

10.22034/tri.2021.281767.2895

امیر رضا ممدوحی؛ مهدی شریعتی؛ محسن ناظمی؛ محمدحسین عباسی