دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1397 
ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه

صفحه 59-67

شیده احتشام‌راد؛ محمود صفارزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ سروشا صفارزاده


مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز و کاهش انتشار آلودگی

صفحه 215-239

بهروز عبدلی؛ سیدعلی میرحسنی؛ فرناز هوشمند