دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تیر 1397 (پیاپی 55) 
پهنه‌بندی تعیین قیر مناسب براساس شاخص عملکردی در ایران

صفحه 65-75

حامد روح الامینی؛ بهروز قبادی پور؛ محمد‌رضا سلیمانی کرمانی؛ مصطفی وامق


تاثیر استفاده از مصالح بازیافتی در خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی

صفحه 271-296

علیرضا عاملی؛ ابراهیم پرورش کاران؛ سیدامیرحسین هاشمی