اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد شکرچی زاده

سردبیر
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، استاد دانشگاه تهران

saeidi58gmail.com
88255942

مدیر مسئول

دکتر محمود صفارزاده

مدیر مسئول، استاد دانشگاه تربیت مدرس

saeidi58gmail.com
88255942

مدیر اجرایی

لاله سعیدی

مترجمی زبان انگلیسی مدیر اجرایی

saeidi58gmail.com
88255942

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب ا... نصیری

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

nassirisharif.edu
66164248

دکتر فریدون مقدس نژاد

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیات تحریریه

moghadasaut.ac.ir
88255942

دکتر حسین گنجی دوست

استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات تحریریه

ganjidoustyahoo.com

دکتر سیدجواد میرمحمد صادقی

مهندسی عمران استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیات تحریریه

s.j.mirmohammadsadegiyahoo.com

دکتر امیررضا ممدوحی

مهندسی عمران دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات تحریریه

armamdoohimodares.ac.ir

دکتر امیرمسعود رحیمی

دانشیار دانشگاه زنجان، عضو هیات تحریریه

amrahimiznu.ac.ir

دکتر علی عبدی کردانی

مهندسی عمران استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی

aliabdieng.ikiu.ac.ir

دکتر محمد مهدی خبیری

مهندسی عمران دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه یزد

mkhabiriyazd.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

لاله سعیدی

مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد

saeidi58gmail.com
88255942