سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم  درخواست اشتراک

 

در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه، خواهشمند است فرم اشتراک را تکمیل نمایید و به همراه رسید بانکی واریز حق اشتراک، به شماره حساب 2173649002008 بانک ملی - سیبا، به نام درآمدهای اختصاصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به دفتر مجله به نشانی: تهران، بزرگراه شیخ فضل ا... نوری، بین شهرک قدس و فرهنگیان، خیابان حکمت، صندوق پستی: 1696-13145­، تلفن :6-88255942 داخلی­360 اداره انتشارات، ارسال نمایید.در هنگام تکمیل فرم اشتراک به موارد زیر توجه فرمایید:

-      نشانی باید به طور کامل و دقیق و همراه با کدپستی ذکر شود.

-      حق اشتراک یک سال پژوهشنامه حمل و نقل (شامل 4 شماره)، 160000 ریال
(40000 ریال برای هر شماره)، و هزینه پست آن برای مشترکین تهران به ازای
هر شماره 30000 ریال و برای مشترکین شهرستان ها به اعضای هر شماره
40000 ریال می­ باشد.

 

فرم اشتراک

 

  فصلنامه علمی – پژوهشی                                                  تاریخ :

  به پیوست، رسید بانکی واریز حق اشتراک به شماره حساب....................................
به مبلغ .......................... ریال ارسال می­گردد. خواهشمند است .................. سری از شماره­های .......................
پژوهشنامه را برای اینجانب / این مؤسسه................ به نشانی ...........................................................................................................

   کدپستی: .................................. ارسال فرمایید.

    نام و نام خانوادگی:                                                           امضا: