بررسی تغییر میزان تمایل شهروندان تهرانی به استفاده از وسایل نقلیه غیر‌همگانی به هنگام اجرای سیاست نرخ گذاری در محدوده طرح زوج یا فرد و ارزیابی میزان آلاینده انتشار یافته ناشی از تردد وسایل نقلیه غیر‌همگانی (مطالعه موردی محدوده منتخب در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، واحد علوم‌و‌تحقیقات، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی

2 تربیت مدرس عمران و محیط زیست

3 دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سالیان گذشته و با آغاز فصول پاییز و زمستان در تهران، همزمان با به حداکثر رسیدن میزان انتشار آلاینده‌ها و بر اساس مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران، محدوده طرح ترافیک به محدوده طرح زوج/فرد گسترش یافته و با اتخاذ این سیاست، بسیاری از شهروندان تهرانی جهت حضور در محدوده مذکور، نحوه تردد خود در این محدوده را تغییر داده و برخی دیگر نیز، با پرداخت بهای آن، مبادرت به تردد در این محدوده با وسایل نقلیه شخصی خود ورزیدند در این پژوهش به منظور بررسی میزان تمایل افراد نسبت به حضور در این محدوده و با استفاده از روشی ابتکاری، درصد‌های مختلفی را به مبالغ پایه طرح ترافیک در سال 1395 افزوده و سپس به بررسی میزان افزایش و یا کاهش تمایل شهروندان نسبت به پرداخت مبالغ مذکور پرداخته شده است. هم چنین پس از بررسی نتایج بدست آمده و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Aimsun، میزان آلاینده انتشار یافته ناشی از تردد وسایل نقلیه را به هنگام اجرای طرح زوج یا فرد در محدوده خود و هم چنین سناریو‌های بدست آمده از اجرای سیاست نرخ‌گذاری در محدوده مذکور، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد در ایده‌آل ترین حالت برای کاهش مقادیر آلاینده در محدوده طرح زوج یا فرد، با افزایش 40 الی 75 درصدی به مبالغ در نظر گرفته برای طرح ترافیک در سال 1395 و اجرای آن در محدوده طرح زوج یا فرد، فراوانی نسبی تردد با وسایل حمل‌و‌نقل غیر همگانی 21 الی 23 درصد کاهش یافته و به موازات کاهش میزان فراوانی نسبی تردد با وسایل نقلیه غیر همگانی، میزان آلاینده تولید شده برای 3 نوع آلاینده CO، HC و NOX ، 39 ، 36 و 30 درصد نسبت به حالت معمول اجرای طرح زوج یا فرد در محدوده خود، کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the changes of Tehran residents tendency to use non - public vehicles while the implementing of Traffic congestion zone to the Odd-Even plan zone and evaluating the reduction of emissions generated from non-public transportation vehicles (Case study: selected area of Tehran city)

نویسندگان [English]

  • Amir Tayarani Yousef Abadi 1
  • Mahmoud Saffarzadeh 2
  • Hasan Javanshir 3
  • Alireza Mahpour 4
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
3 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Southern Tehran, Islamic Azad University
4 Shahid beheshti University
چکیده [English]

In the past years and with the start of Autumn and Winter seasons in Tehran, when vehicle emission rates reached their maximum amount in Tehran and According to the approved plan of the emergency committee for air pollution in Tehran, traffic congestion zone was extended to the Odd-Even plan area and many of the citizens changed their way of access to the area and other citizens paid the tolls to travel inside the zone with their private vehicles. In this research, first, the interviewees were asked to determine how they have traveled to the Odd-Even plan area. In the following, the proposed hypothesis was based on this assumption that if the traffic congestion zone due to the air pollution problem, is extended to Odd-Even plan area, According to the different scenarios, which travelling means they choose. After reviewing the results obtained from the questionnaire and using the Aimsun simulation software, the amount of emissions produced by the movement of vehicles when implementing the Odd-Even plan area within their range and the above scenarios have been investigated and evaluated. the results of this study show that the most ideal mode for reduction of pollutant values in the Odd-Even plan area, was with an increase of 40-75 % of the money allocated for the traffic congestion zone in the year of 2016 and with extending of that in the Odd-Even plan area, The relative abundance of travelling with non - public transport means, caused to reduce 21-23% and in parallel of reduction of travelling with non - public transport means, the amount of produced cars emissions for the CO, HC and NOX pollutants has been decreased 39, 36 and 30 percent in relation to the usual mode of implementation of the Odd-Even plan within its range, it will be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Rate of Demand
  • Odd-Even plan range
  • traffic congestion zone