اعتبار علمی – پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل طی نامه شماره 81/2910/3 مورخ 13/08/1383 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به معاونت پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل ابلاغ گردیده است. این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir و در پایگاه اطلاع رسانی منطقه ای علوم و تکنولوژی www.ricest.ac.ir و در پایگاه اطلاع رسانی www.magiran.com و در سامانه سنم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://isj.iup.ir نمایه می شود. به منظور انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای علمی – پژوهشی تحت عنوان پژوهشنامه حمل و نقل را منتشر می کند.

فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است.  این مجله همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics   یا  COPE   پیروی می کند


مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

 • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار

 • برنامه ریزی حمل و نقل

 • روسازی راه و راه آهن

 • سیستم های هوشمند حمل و نقل

 • مدیریت بحران در حمل و نقل

 • مهندسی ارزش در حمل و نقل

 • مهندسی ایمنی حمل و نقل

 • مهندسی ترافیک

 • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی

 • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ( پل، تونل، سازه های دریایی، فرودگاه و ... ) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

اختصاص  (Digital Object Identifier (DOI

 • قابل توجه نویسندگان محترم، از فصل بهار سال 1400 به تمام مقالات پذیرفته شده در پژوهشنامه حمل و نقل کد DOI تخصیص می یابد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تابستان 1400، صفحه 1-270 

3. کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید

صفحه 35-44

10.22034/tri.2021.118087

محمد شاه وردی؛ سید مجتبی شفیعی؛ شهریار افندی زاده


15. رقابت ایرلاین ها با استفاده از خوشه بندی بازیکنان در تئوری بازی‌ها

صفحه 201-214

10.22034/tri.2021.102463

سامان سروری قره آغاج؛ رامین ًصادقیان؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد ماکوئی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان