مکان‌یابی مناطق بالقوه وقوع حوادث جاده‌ای در محورهای ترانزیتی استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از مدلANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آب و هواشناسی، واحد مرند، دانشگاه آزاداسلامی، مرند، ایران

2 استاد، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

شبکه‌ حمل‌ونقل جاده‌ای به‌علت وسعت جغرافیایی و تنوع عملکردی با مجموعه گسترده‌ای از حوادث طبیعی و انسانی مواجه است. وقوع حوادث علاوه ‌بر تحمیل آسیب‌های مستقیم بر شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، موجب وارد آمدن آسیب‌های غیر‌مستقیم بر کاربران این شبکه‌ها و حتی کل جامعه می‌گردد. بر همین اساس در این تحقیق به مکان‌یابی نقاط بالقوه وقوع حوادث جاده‌ای در سطح جاده‌های ترانزیتی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. برای این منظور از معیارها و زیر معیارهای مختلفی استفاده گردیده که شامل چهار معیار اصلی (عوامل اقلیمی، عوامل محیطی، عوامل توپوگرافی، عوامل جاده‌ای) و 14 زیر معیار است. در ادامه به‌منظور وزن‌دهی و بررسی اهمیت معیارها و زیر معیارها از مدل ANP استفاده گردیده است و پس از محاسبه وزن معیارها و زیر معیارها و تلفیق آن‌ها با لایه‌های معیار نقشه نهایی نقاط بالقوه وقوع حوادث جاده‌ای تهیه گردیده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده معیار عوامل جاده‌ای از بیشترین اهمیت در وقوع حوادث جاده‌ای برخوردار است و زیر معیار نقاط پر تصادف نیز از این حیث بیشترین اهمیت را دارد. همچنین مسیر کشکسرای-مرند خطرناک‍‌ترین مسیر و مسیر جلفا-نوردوز کم‌خطرترین مسیر از لحاظ احتمال وقوع حوادث جاده‌ای در سطح جاده‌های ترانزیتی استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing potential areas of road accidents in highways of East Azerbaijan province using the ANP model

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Aghapouri 1
  • Khalil Valizadeh Kamran 2
  • Aliakbar Rasouli 2
  • Davood Mokhtari 2
1 Ph.D., Student, Department of Climatology, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Professor‌, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Road transport network is facing a wide range of natural and human disasters, because of geographical extent and functional diversity. In addition to direct damage to road transport networks, accidents can cause indirect damage to road network users and even entire community. Present research is an attempt for assessing potential areas of road accidents in highways of East Azerbaijan province. In this regard, four main criteria (climate, environmental, topographic and road factors) and fourteen sub-criteria were used. The weights of each criterion and their sub-criteria were computed using ANP model. In doing so, the final map of proposed sites for road accidents was prepared by integrating them with standard layers. The results of this study revealed that road safety criterion has the most importance in road accidents and the sub-criterion of the crash is also of paramount importance. Furthermore, the segment of Koshksaray-Marand was the most dangerous area and segment of Jolfa-Norduz was the least risky area in terms of the probability of occurrence of road accidents in highways of East Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East Azerbaijan
  • Road Accidents
  • Road Transit Transport Route
  • ANP Model
- افندی‌زاده، شهریار، توکلی کاشانی، علی و تقی‌زاده؛ (1396). شناسایی مکان‌های پرتصادف جاده‌ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA). پژوهشنامه حمل‌ونقل، دوره 14، شماره چهارم، 45-33.
- آیتی، اسماعیل (1387). هزینه تصادفات ترافیکی ایران، چاپ سوم، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- توکلی، ه. و صابری، ح؛ (1395). ارزیابی پایداری شبکه حمل‌ونقل شهری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی منطقه 21 تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال هشتم، شماره 28، 99-83.
- زبردست، ا؛ (1389). کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ANP در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی. شماره 41، 90-79.
- شریعت مهیمنی، افشین (1385). امکان‌سنجی به‌کارگیری مدیریت بحران در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای ایران. تهران، پژوهشکده حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی.
- شعبانی، شاهین و ارجرودی، عبدالرضا (1386). روش‌های ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پر تصادف. چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت راه و شهرسازی معاونت آموزش تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل‌ونقل.
- صادقی، ع؛ آیتی، اسماعیل و پیرایش نقاب، م؛ (1390). شناسایی و اولویت‌بندی قطعات حادثه‌خیز راه با رویکرد قطعه‌بندی مسیر و تحلیل پوششی داده‌ها. مهندسی حمل‌ونقل، سال سوم، شماره اول، 68-55.
- عطائی، م؛ (1395).تصمیم‌گیری چند معیاره. چاپ دوم، شاهرود، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
- فرجی سبکبار، ح؛ بدری، س. مطیعی لنگرودی، س. و شرفی، ح؛ (1389). سنجش میزان پایداری نواحی روستایی بر مبنای مدل تحلیل شبکه با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان فسا. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 42، شماره 72، 155-135.
- محمدی لیمائی، س؛ (1389). کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان مطالعه موردی سری باباکوه حوضه آبخیز دو گیلان. مجله جنگل ایران، دوره دوم، شماره چهارم، 321-309.
- مکانیکی، ج. و صادقی، ح؛ (1391). مکان‌یابی مراکز بهداشتی-درمانی شهر بیرجند از طریق تلفیق فرآیند تحلیل شبکه‌ای و مقایسه زوجی در محیط GIS. فصلنامه آمایش محیط، شماره 19. 142-121.
- مومنی‌مژده، ا؛ ابطحی فروشانی، س. و صفوی، ح؛ (1395). ارائه روشی جهت شناسایی و اولویت‌بندی نقاط مستعد مخاطرات در شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مطالعه موردی استان اصفهان. پژوهشنامه حمل‌ونقل، سال 13، شماره سوم، 287-271.
- نظم‌فر، ح؛ عشقی چهاربرج، ع. علوی، س. و جسارتی، ع؛ (1396). تحلیل پراکنش تصادفات جاده‌ای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی مطالعه موردی استان اردبیل. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 26، شماره 103، 97-83.
-­Ambros, J., Havránek, P., Valentová, V., Křivánková, Z. and Striegler, R. (2016). Identification of hazardous locations in regional road network–comparison of reactive and proactive approaches. Transportation Research Procedia, Vol. 14, 4209-4217.
-­Aragonés-Beltrán, P., García-Melón, M. and Montesinos-Valera, J. (2017). How to assess stakeholders' influence in project management? A proposal based on the Analytic Network Process. International Journal of Project Management. Vol. 35, No. 3, 451-462.
- Charlton, S. G. and Starkey, N. J. (2018). Transitions within a safe road system. Accident Analysis & Prevention, Vol. 121, 250-257.
- Chou, C. C. (2018). Application of ANP to the selection of shipping registry: The case of Taiwanese maritime industry. International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 67,89-97.
- Erdogan, S., Yilmaz, I., Baybura, T. and Gullu, M. (2008). Geographical information systems aided traffic accident analysis system case study: city of Afyonkarahisar. Accident Analysis & Prevention, Vol. 40, No. 1,174-181.
- Ertay, T., Ruan, D. and Tuzkaya, U. R. (2006). Integrating data envelopment analysis and analytic hierarchy for the facility layout design in manufacturing systems. Information Sciences, Vol. 176, No. 3, 237-262.
- Geurts, K., Wets, G., Brijs, T., Vanhoof, K. and Karlis, D. (2006). Ranking and selecting dangerous crash locations: Correcting for the number of passengers and Bayesian ranking plots. Journal of Safety Research, Vol. 37, No. 1, 83-91.
- Hellebrandt, T., Heine, I. and Schmitt, R. H. (2018). ANP-based knowledge management solutions framework for the long-term complaint knowledge transfer. Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 29, No. 9, 1074-1088.
- Lipovac, K., Nešić, M., Tešić, M., Ross, A., Tubić, V. and Marić, B. (2016). A comparative analysis of dangerous locations on the public roads in Serbia. Safety Science, Vol. 84,190-200.
- Montella, A. (2010). A comparative analysis of hotspot identification methods. Accident Analysis & Prevention, Vol. 42, No. 2,571-581.
- Niemira, M. P. and Saaty, T. L. (2004). An analytic network process model for financial-crisis forecasting. International Journal of Forecasting, Vol. 20, No. 4, 573-587.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process", International journal of services sciences, Vol. 1, No. 1, pp. 83-98.
- Steenberghen, T., Dufays, T., Thomas, I. and Flahaut, B. (2004). Intra-urban location and clustering of road accidents using GIS: a Belgian example. International Journal of Geographical Information Science, Vol. 18, No. 2, 169-181.
- Van Raemdonck, K., Macharis, C. and Mairesse, O. (2013). Risk analysis system for the transport of hazardous materials. Journal of Safety Research, Vol. 45, pp. 55-63.
- Farias, L. M. S., Santos, L. C., Gohr, C. F., and Rocha, L. O. (2019). An ANP-based approach for lean and green performance assessment. Resources, Conservation and Recycling, Vol. 143, 77-89.
- Quezada, L. E., López-Ospina, H. A., Palominos, P. I., and Oddershede, A. M. (2018). Identifying causal relationships in strategy maps using ANP and DEMATEL. Computers & Industrial Engineering,Vol. 118, 170-179.
-Yalcin, A. (2008). GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process and bivariate statistics in Ardesen (Turkey): comparisons of results and confirmations. Catena, Vol. 72, No. 1, 1-12.