اندازه گیری میزان حواس‌پرتی رانندگان در معابر مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت پلیس امام حسن(ع)، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی، دانشگاه امین، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین علل مقصر بودن یک راننده به هنگام وقوع تصادف، حواس‌پرتی او می‌باشد. طبق تجزیه و تحلیل تصادفات در چند ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمده‌ترین علت و بالاترین درصد علل تامه تصادفات که حدود ۴۸ درصد است، مربوط به عدم توجه به جلو بوده است. حواس‌پرتی در حین رانندگی به معنای انحراف توجه راننده از رانندگی ایمن و معطوف شدن توجه راننده به فعالیت‌هایی است که با وظیفه رانندگی ایمن مغایرت دارد. نوآوری این تحقیق این بود که به نظرمی‌رسید که میزان حواسپرتی در معابر مختلف و در بین خانمها و آقایان متفاوت ‌باشد، بنابراین لازم بود تا تحقیقی انجام شود و این تفاوت را به صورت علمی اندازه‌گیری و مقایسه نماید. پژوهش حاضر از نوع میدانی و با روش تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و استنباطی می باشد.به این منظور جمع آوری داده‌ها به صورت مشاهدات میدانی در 12 معبر گوناگون شهر تهران، شامل 4 بزرگراه، 4 خیابان اصلی و 4 معبر فرعی انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای اکسل و SPSS انجام گرفته است. مشاهدات میدانی از مجموع 4800 رانندۀ عبوری در این معابر نشان داد که حدود یک پنجم رانندگان تهرانی در هنگام رانندگی دچار حواسپرتی می‌شوند. میزان حواس‌پرتی رانندگان در معابر فرعی بیشتر از معابر اصلی و در معابر اصلی بیشتر از بزرگراه‌ها می‌باشد. همچنین مشخص شد که تفاوت معنا داری در میزان حواس‌پرتی آقایان نسبت به خانم‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Amount of Distraction of Drivers in Different Urban Roads (Study Case: Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadat Hoseini 1
  • Mina Shahsavand 2
  • Javad Yazdi 3
  • Mohammad Sadegh Shahgholi 1
1 Assistant Professor, Faculty of Traffic Police Department, Imam Hassan University, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Civil Department of Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 M.Sc., Grad., Traffic Management, Amin Police University Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important causes of traffic accidents is the drivers’ distraction. According to the analysis of accidents in Iran, the main cause and the highest percentage of the causes of all accidents, which is about 48%, was related to not paying attention to the front. Distracting while driving means deviating the driver's attention from safe driving and diverting the driver's attention to activities that are contrary to the task of safe driving. The innovation of this research was that it seemed that the amount of distraction was different in different passages and between women and men, so it was necessary to conduct a research and scientifically measure and compare this difference. This research is conducted with the aim of investigating the distraction level of car drivers in different roads of Tehran. The current research is of a field type with a descriptive and inferential data analysis method. For this purpose, data collection has been done in the form of field observations in 12 different intersections of Tehran city, including 4 expressways, 4 main streets and 4 secondary street. Data analysis is done descriptively and inferentially using Excel and SPSS software. Field observations of about 4,800 drivers passing through these streets showed that about one-fifth of Tehrani drivers are distracted while driving. The amount of distraction of the drivers is more in secondary streets than in main streets and in main streets more than in highways. It is also found that there is no significant difference for distraction of men compared to women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distraction
  • Drivers
  • Expressway
  • Main Street
  • Secondary Street
- احدی، محمدرضا و اعتمادزاده، سید رامین. (1391). بررسی عوامل حواس‌پرتی در کاهش ایمنی و افزایش تلفات جاده­ای. نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.
- شیری، پریوش، سوری، حمید، و هاشمی نظری، سیدسعید. (1398). بررسی مهم­ترین عوامل حواس­پرتی رانندگی عمدی و حساسیت به حواس پرتی غیرعمدی مرتبط با سوانح ترافیکی در رانندگان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، 7 (1­)، 54-44.
 - شیرمحمدی، حمید و مرادی، علیرضا. (1391). بررسی اثرات بیلبوردهای جاده­ایی در حواس‌پرتی رانندگانی. کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.
- صالحی، فائزه، (1401)، ۴۸ درصد علل تصادفات مربوط به عدم توجه به جلو است»، www.tabnak.ir/fa/news.
- فردوسی، طیبه و صفارزاده، محمود. (1390). بررسی تأثیر بی توجهی و حواسپرتی در تصادفات رانندگی. دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
- ناصری علوی، میرپویا، علوانی، احسان، اکبری نیا، فرزاد و عبدی، علی. (1395). ارزیابی نقش تابلوهای تبلیغاتی جاده­های در حواس‌پرتی رانندگان. دومین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
 - نریمانی، محمد، رجبی، سوران، احدی، بتول و حسینی، سیدسامان. (1390). مقایسه زمان واکنش، حواس‌پرتی و خستگی در رانندگان درگیر در تصادفات و رانندگان عادی. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی. دورۀ 12، شمارۀ 2 (پیاپی 44)، 54- 47.
-Fofanova, Julia Vollrath, Mark. (2011). Distraction while driving: The case of older drivers: From Elsevier, Science Direct. Journal Transportation Research Part F. Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 14, Issue 6, 638–648.
-Hanowski, Richard J. Perez, Miguel A. Dingus, Thomas A. (2005). Driver distraction in long-haul truck drivers: From Elsevier. Science Direct. Journal Transportation Research Part F. Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 8, Issue 6, 441–458.
-Jiang, Kang, Ling, Feiyang, Feng, Zhongxiang, Ma, Changxi, Kumfer, Wesley, Shao, Chen and Wang, Kun. (2018). Effects of mobile phone distraction on pedestrians' crossing behaviour and visual attention allocation at a signalized intersection: An outdoor experimental study. Accident Analysis & Prevention, Vol. 115, 170-177.
-Kashevnik, A., Shchedrin, R., Kaiser, C., & Stocker, A. (2021). Driver distraction detection methods: A literature review and framework. IEEE Access, 9, 60063-60076.‏
-Kujala, Tuomo Mäkelä, Jakke. (2018). Naturalistic study on the usage of smartphone applications among Finnish drivers: From Elsevier – Science Direct. Journal Accident Analysis & Prevention, Vol. 115, 53-61.
-Hossain, M. U., Rahman, M. A., Islam, M. M., Akhter, A., Uddin, M. A., & Paul, B. K. (2022). Automatic driver distraction detection using deep convolutional neural networks. Intelligent Systems with Applications, 14, 200075.‏
-Née, Mélanie, Contrand, Benjamin, Orriols, Ludivine, Gil-Jardiné, Cédric, Galéra, Cédric and Lagarde, Emmanuel. (2019). Road safety and distraction, results from a responsibility case-control study among a sample of road users interviewed at the emergency room. Accident Analysis & Prevention, Vol. 122, 19-24.
-Narimani M, Rajabi S, Ahadi B. (2011). Hosseini SS. Comparison of reaction time, distraction and Fatigue in the drivers involved in accidents and normal drivers. Knowledge & Research in Applied Psychology. 12(44), 47-54.