ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ترکیب زینک نانو اکسید و فیبر بازالت بر عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

به منظور بهبود کیفیت عملکرد جاده­ها و رفع مشکل خرابی در روسازی آسفالتی معمولی در زمان سرویس­دهی، در این تحقیق از یک عامل آلومینیت 5.3 درصد برای اصلاح سطح نانو اکسید روی و تهیه آسفالت اصلاح شده کامپوزیت با نانو اکسید و فیبر بازالت۱ (BF) به عنوان اصلاح کننده استفاده شد. ابتدا، عملکرد اولیه انواع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سپس، یک آزمایش رئولوژی برشی دینامیکی برای تجزیه و تحلیل عملکرد شیار­شدگی در دمای بالا آسفالت اصلاح‌شده با کامپوزیت در دماها و فرکانس‌های مختلف انجام شد. سپس با استفاده از آزمون سختی خزشی خمشی، خواص دمای پایین آسفالت اصلاح شده با کامپوزیت بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که عملکرد پیری آسفالت اصلاح‌شده با کامپوزیت نانو ZnO/BF پس از افزودن الیاف به آسفالت اصلاح‌شده به طور قابل‌توجهی بهبود می‌یابد. میانگین نسبت از دست دادن جرم تنها 0.192٪ است. در دمای 46 درجه سانتی­گراد، ضریب شیار­شدگی آسفالت اصلاح شده با کامپوزیت 62.3٪ افزایش یافت. منحنی اصلی فرکانس همیشه در بالاترین موقعیت قرار دارد و به افزایش خود ادامه می­دهد، که نشان دهنده بهبود قابل توجهی در عملکرد شیارشدگی در دمای بالا آسفالت اصلاح شده با کامپوزیت است. در دمای 24 درجه سانتیگراد، مقدار S مدول سختی خزش آسفالت اصلاح شده با کامپوزیت 24.9٪ افزایش یافت. علاوه بر این، هیچ اثر آشکاری از بهبود دمای پایین وجود ندارد، اما دامنه تغییرات شیب مماس خزش  m آسفالت اصلاح‌شده پس از پیری کاهش می‌یابد، که بیشتر نشان می‌دهد که افزودن یک اصلاح‌کننده می‌تواند تأثیر پیری روی آسفالت را کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluation of the Effect of the Combination of Zinc Nano Oxide and Basalt Fiber on the Performance of Bitumen and Asphalt Mixture

نویسندگان [English]

  • Hamin Chobdar
  • Amin Farajollahi
  • Alireza Ameli
Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to improve the quality of road performance and solve the problem of deterioration in normal asphalt pavement during service, in this research, a 5.3% aluminate agent was used to modify the surface of nano zinc oxide and prepare composite modified asphalt with nano oxide and basalt fiber 1 (BF). It was used as a modifier. First, the initial performance of the different types was examined. Then, a dynamic shear rheology test was conducted to analyze the high temperature rutting performance of composite modified asphalt at different temperatures and frequencies. Then, using the flexural creep hardness test, the low temperature properties of asphalt modified with composite were investigated. The results show that the aging performance of asphalt modified with ZnO/BF nanocomposite is significantly improved after adding fibers to the modified asphalt. The average mass loss ratio is only 0.192%. At 46°C, the rutting coefficient of composite-modified asphalt increased by 62.3%. The main frequency curve is always at the highest position and continues to increase, indicating a significant improvement in the high-temperature rutting performance of the composite-modified asphalt. At 24°C, the S value of the creep modulus of asphalt modified with composite increased by 24.9%. In addition, there is no obvious effect of low temperature improvement, but the range of variation of creep tangent slope m of modified asphalt is reduced after aging, which further indicates that the addition of a modifier can reduce the effect of aging on asphalt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Engineering
  • Composite Modified Bitumen
  • Basalt Fiber
  • Nano Zinc Oxide
  • Asphalt Mixture
-Abdelsalam, M. Yue, Y. Khater, A. Luo, D. Musanyufu, J. Qin, X.  (2020). Laboratory Study on the Performance of Asphalt Mixes Modified with a Novel Composite of Diatomite Powder and Lignin Fiber. Appl. Sci. 10, 5517.
-Celauro, C. Praticò, F. (2018). Asphalt mixtures modified with basalt fibres for surface courses. Constr. Build. Mater. 170, 245–253.
-Dong, T.  (2020). Study on the Properties of Nano-ZnO/SBS/SBR Composite Modified Materials; Chongqing Jiaotong University: Chongqing, China.
-Fu, Z. Huang, Z. Ma, F. (2016). Effect of basalt fiber on road performance of aged asphalt mixture. Mater. Bull. 30, 118–122.
-Gu, Q. Kang, A. Li, B. Xiao, P. Ding, H. (2022). Effect of fiber characteristic parameters on the high and low temperature rheological properties of basalt fiber modified asphalt mortar. Case Stud. Constr. Mater. 17, e01247.
-Mansour, F. Ehsan, S. (2021). The effects of nano zinc oxide (ZnO) and nano reduced graphene oxide (RGO) on moisture susceptibility property of stone mastic asphalt (SMA). Case Stud. Constr. Mater. 15, e00655.
-Tao, H. Liu, H. Xie, X. Sun, T. Dong, R. Lu, X. (2022). Preparation and Properties of Nano-ZnO Combined with Biomass Heavy Oil Composite-Modified Asphalt. Adv. Mater. Sci. Eng. 2022, 5179787.
-Vamsikrishna, D. Manikanta, K.V. (2019). Tyre Rubber Modified Bitumen for Ashpalt Mixture. J. Trend Sci. Res. Dev. 3, 42–46.
-Yan, J. Zheng, J. Li, N. (2019). Study on the crack resistance of basalt fiber asphalt mortar. J. Build. Mater. 22, 800–804.
-Zhao, Y. (2014). Experimental study on crack resistance of basalt fiber reinforced asphalt concrete. Highw. Eng. 39, 48–51.