تأثیر تغییرات قیمت نفت و حجم کالاهای کانتینری بر هزینه حمل‌ونقل دریایی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

حمل و نقل دریایی به جهت صرفه جویی­هایی که در هزینه­ها می­کند، اهمیت بیشتری داشته و اساس حمل و نقل جهان را شامل
می­شود
. مقاله حاضر به بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت و حجم کالاهای کانتینری بر هزینه حمل‌ونقل دریایی در سه مسیر اصلی کانتینر شرق- غرب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال­های 2015-1994 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که قیمت نفت خام برنت، تغییرات قیمت نفت، میزان اجاره و شاخص بالتیک تأثیر مثبت و معنی­داری بر هزینه حمل‌ونقل دریایی دارند. اما حجم کالاهای کانتینری تاثیر منفی و معنی­داری بر هزینه حمل و نقل دریایی داشته است. همچنین قیمت نفت تأثیری به‌مراتب بالاتر بر میزان حمل‌ونقل دریایی در تجارت کانتینری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Changes in Oil Prices and the Volume of Containerized goods on the Cost of Shipping

نویسندگان [English]

  • M.R. Salmani Bishak 1
  • A. Assadzadeh 2
  • F. Jamalifard 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 F. Jamalifard, M.Sc., Grad., Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Sea transportation is more important for cost savings, and it is the basis of the world's transportation. This paper examines the effects of changes in oil prices and volume of containerized goods on the cost of shipping in the three main routes of East-West Container using the Generalized Torque (GMM) method during 1995-1995. The results indicate that Brent crude oil prices, oil price changes, rental rates, and the Baltic index have a significant positive impact on shipping costs. But the volume of containerized goods has had a significant and significant impact on the cost of shipping. Oil prices also have a much higher impact on maritime shipping in container trade. Today, there is widespread question about the increasing and uncertainties of the rates in world trade and transportation costs, which are of particular importance, especially in developing countries, the costs of international transport, are relatively high and it creates the possibility that the surplus of demand in sometimes it is impossible to provide. In other words, high shipping costs are an obstacle to providing customers with a surplus in global trade for developed economies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea Freight Cost
  • Container Volume
  • Oil Prices
  • Generalized Torque Method (GMM)
-الصفی، ب.، (1391)، "مروری بر گزارش سال 2011 آنکتاد در خصوص صنعت حمل و نقل دریایی و بندری جهان"، تهران، انتشارات پیشرو.
-امینی زاده، م. و امینی زاده، ج.، (۱۳۹۰)، "نقش کانتینر درحمل‌ونقل دریایی و جهانی‌شدن و الزامات پیش رو برای ترمینالهای کانتینری ایران مطالعه موردی بندرامام خمینی قدس"، همایش ملی دریانوردی و حمل‌ونقل دریایی، چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
-جعفری، ن. و حاجی حسین زنجانی، ف.، (1395)، "چالش اقتصاد به مقیاس و ورود کانتینر­برهای بسیار بزرگ در صنعت حمل‌ونقل دریایی"، هجدهمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش، انجمن مهندسی دریایی ایران.
-حجازی، س. ج. و غری، م. (1395)، "تأثیر حمل‌ونقل چندوجهی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه حمل کالاها در بندر امام خمینی"، شباک، دوره 2، شماره 3، ص. 79-65.
-حسن‌زاده محمدی، م.ع.، (1390)، "اقتصاد حمل‌ونقل دریایی"، تهران، نشر آرامش.
-شکیبی نسب، م.، (1391)، "پایانه کانتینری مهم‌ترین حلقه در حمل‌ونقل چندوجهی"، ارزیابی اقتصادی پایانه کانتینری در بندر بوشهر، نخستین همایش نقش حمل‌ونقل چندوجهی در تجارت ملی و بین‌المللی، تهران.
-فطرس، م.ح.، صحرایی، ر. و یاوری، م.، (1393)، "برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران"، 1392-1357، سیاست­های راهبردی و کلان، دوره 2، شماره 7، ص. 42-23.
-گلچین فر، ن. (1392)، "بررسی ساختار بازار خدمات حمل‌ونقل کانتینری شرکت‌های کشتیرانی"، پانزدهمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش، انجمن مهندسی دریایی ایران.
-محمودی، ع.، (1376)، "اقتصاد حمل‌ونقل تهران"، تهران، نشر اقتصاد نو.
-مشرقی، ر. (1388)، "تحولات قیمت نفت، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و الگوی تجارت بین الملل"، فصلنامه دیدگاه سازمان بندرها و دریانوردی، شماره تابستان.
-ملاپور، م. (۱۳۹۳)، "بررسی نقش کانتینر در رشد حجم حمل‌ونقل دریایی بندرها کانتینری جنوبی ایران"، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
-موسوی، س. بخشوده، م. محمدی، ح. یزدانی، س. و طاهری، ف. (1386)، "آثار جهانی‌شدن بر شاخص­های فقر"، رفاه اجتماعی، دوره 6، شماره 24، ص. 280-259.
-نصرالهی، ز. و پوشدوزباشی، ه. (1393)، "رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت، سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، شماره 1، ص. 132-97.
-نعمتی، م. ح. و دولتی، ح. (1391)، "رتبه‌بندی عوامل مؤثر در توسعه صنعت حمل‌ونقل دریایی با استفاده از تکینیک AHP-FUZZY (مطالعه موردی اداره بندر نوشهر)، چهاردهمین همایش صنایع دریایی، تهران، انجمن مهندسی دریایی ایران.
-Arellano, M., & Bond, S. (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”. The review of economic studies, 58(2), pp.277-297.
 
-Arellano, M., & Bover, O. (1995), “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models”. Journal of econometrics, 68(1), pp.29-51.
 
-Backus, D. K., & Crucini, M. J. (2000), “Oil prices and the terms of trade”. Journal of international Economics, 50(1),
pp.185-213.
 
-Baltagi, B. (2008), “Econometric analysis of panel data”. John Wiley & Sons.
-Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996), “International measures of schooling years and schooling quality”. The American Economic Review, 86(2), pp.218-223.
 
-Bateson, J.E.G. (1995), Managing Services Marketing, Dryden, Forth Worth, TX.
 
-Bell, S. J., Auh, S., & Smalley, K. (2005), “Customer relationship dynamics: service quality and customer loyalty in the context of varying levels of customer expertise and switching costs”. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), pp.169-183.
 
-Beverelli, C., Benamara, H., & Asariotis, R., (2010), “Oil prices and maritime freight rates: An empirical investigation”. In United Nations Conference on Trade and Development.
 
-Blundell, R., & Bond, S., (1998), “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), pp.115-143.
 
-Breitung, J., (2002), “Nonparametric Tests for Unit Roots and Co Integration”, Journal of Econometrics, 108(2),
pp. 343-363.
 
-Bridgman, B., (2008), “Energy prices and the expansion of world trade”. Review of Economic Dynamics, 11(4), pp.904-916.
 
-Cariou, P., & Wolff, F. C. (2006), “An analysis of bunker adjustment factors and freight rates in the Europe/Far East market (2000–2004). Maritime Economics & Logistics, 8(2), pp.187-201.
 
-Cho, H. S. (2014), “Determinants and effects of logistics costs in container ports: the transaction cost economics perspective”. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 30(2), pp.193-215.
 
-Clark, X., Dollar, D., & Micco, A. (2004), “Port efficiency, maritime transport costs, and bilateral trade”. Journal of development economics, 75(2),
pp.417-450.
 
-Corbet, J. J., & Winerbrake, J. (2008), “The Impacts of Globalization on International Maritime Transport Activity”. In Global forum on Transport and environment in a globalizing world, Guadalajara, Mexico.
 
-Dewan, Islam, Z., Zunder, T. H., & Jorna, R. (2013), “Performance evaluation of an online benchmarking tool for European freight transport chains”. Benchmarking: An International Journal, 20(2),
pp.233-250.
 
-Fink, C., Mattoo, A., & Neagu, I. C. (2002), Trade in international maritime services: how much does policy matter?. The World Bank Economic Review, 16(1), pp.81-108.
 
-Gouvernal, E., & Slack, B. (2012), “Container freight rates and economic distance: a new perspective on the world map. Maritime Policy & Management, 39(2), pp.133-149.
 
-Hummels, D., (2007), “Transportation costs and international trade in the second era of globalization”. The Journal of Economic Perspectives, 21(3), pp.131-154.
 
-Hummels, D., (2009), “Globalisation and Freight Transport Costs in Maritime Shipping and Aviation”.
 
-Hummels, D. L., (1999), Toward a geography of trade costs. Available at SSRN 160533.
 
-Im, K. S., Pesaran, M. H. & Y. Shin, (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1), pp. 53-74.
 
-Jasmin M and Ryan M., (2008), World Crude Production Has Peaked: Pickens, Reuters (http://www.reuters.com/article/usa-oil-pickens-idUSN1734058420080617).
 
-Korinek, J., & Sourdin, P., (2009), “Maritime transport costs and their impact on trade. Accessed March, 11, 2011.
 
-Kotler, P., & Levy, S. J., (1969), “Broadening the concept of marketing. The Journal of Marketing, pp.10-15.
 
-Levine, A. Lin, C. F. & C. S. Chu., (2002), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108(1), pp. 1-24.
 
-Micco, A., & Pérez, N., (2001), “Maritime transport costs and port efficiency”.
 
-Inter-American Development Bank. Washington, DC.
 
-Micco, A., & Pérez, N., (2002), “Determinants of maritime transport costs”.
 
-Mirza, D., & Zitouna, H. (2009), “Oil prices, geography and endogenous regionalism”. Mimeo, CEPII, Paris.
 
-Nguyen, N., (2006), “The collective impact of service workers and servicescape on the corporate image formation. International Journal of Hospitality Management, 25(2), pp.227-244.
 
-Nickell, S., (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp.1417-1426.
 
-Notteboom, T., & Rodrigue, J. P., (2012), “The corporate geography of global container terminal operators. Maritime Policy & Management”, 39(3),
pp.249-279.
 
-Ojala, L., Andersson, D., & Naula, T. (2008), “Linking to global logistics value chains: an imperative for developing countries. International journal of technological learning, innovation and development, 1(3), pp.427-450.
 
-Oliva, T. A., Oliver, R. L., & MacMillan, I. C. (1992), “A catastrophe model for developing service satisfaction strategies. The Journal of Marketing, pp.83-95.
 
-Poulakidas, A., & Joutz, F. (2009), “Exploring the link between oil prices and tanker rates. Maritime Policy & Management, 36(3), pp.215-233.
-Prata, J., & Arsenio, E. (2017), “Assessing intermodal freight transport scenarios bringing the perspective of key stakeholders”. Transportation Research Procedia, 25, pp.900-915.
 
-Prata, J., & Arsenio, E. (2017), “Assessing intermodal freight transport scenarios bringing the perspective of key stakeholders. Transportation Research Procedia, 25, pp.900-915.
 
-Quah, D. (1994), “Exploiting Cross-Section Variation for Unit Root Inference in Dynamic Data”, Economics Letters, 44(1), pp. 9-19.
-Reimer, A., & Kuehn, R. (2005), “The impact of service scape on quality perception. European Journal of Marketing, 39(7/8), pp.785-808.
 
-Sabillon, C., (2008), “On the Causes of Economic Growth: The Lessons of History”. Algora Publishing.
 
-Sureshchandar, G. S., Rajendran, C., & Anantharaman, R. N. (2002), “The relationship between service quality and customer satisfaction–a factor specific approach”. Journal of services marketing, 16(4), pp.363-379.
 
-Valentine, V. F., Benamara, H., & Hoffmann, J., (2013), “Maritime transport and international seaborne trade”. Maritime Policy & Management, 40(3), pp.226-242.
 
-Venables, T., & Behar, A. (2010), “Transport Costs and International Trade” (No. 488).