تأثیر سرعت کاه برآرام سازی ترافیک در معابر شریانی اصلی و فرعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم پایه و مهندسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم پایه و مهندسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

امروزه شاخص ایمنی و میزان کنترل تصادفات از جمله معیار­های مهم ارزیابی عملکرد شبکه­ حمل و نقل است و مدیریت سرعت با هدف دستیابی به ایمنی برای کاربران ترافیک یکی از نیازهای اصلی برای بیشتر کشورها محسـوب مـی­شـود. با توجه به استفاده از سرعت­کاه بـه عنـوان یکی از ابزارهـای مهم در آرام سـازی ترافیک درشهر تهران، این پژوهش به مقایسه تأثیر سرعت­کاه برآرام­سازی ترافیک در معابر شریانی اصلی و فرعی پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی بود. داده­های مربوط به متغیرهای سرعت وسایل نقلیه قبل و بعد از سرعتکاه­ها، نوع وسیله نقلیه، سن و جنسیت راننده با دوربین­های سرعت­سنج
و پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه رانندگان عبوری از خیابان
­های شریانی اصلی و فرعی شهر تهران بود. با توجه به نامحدود بودن جامعه، حجم نمونه طبق جدول مورگان 384 نفر بوده و از نمونه­گیری در دسترس بهره برداری شد. جهت تجزیه
و تحلیل داده­ها از آزمون­های همبستگی پیرسون و آزمون
t وابسته توسط نرم­افزار SPSS22 استفاده شد. سرعت­کاه دارای تابلو و علائم هشداردهنده تأثیر معنی­داری بر کاهش سرعت وسایل نقلیه در معابر شریانی اصلی و فرعی دارد. کاهش سرعت متوسط در فاصله  300 متری سرعتکاه در خیابان اصلی و فرعی به ترتیب 7/40 و 6/28 کیلومتر بر ساعت و در فاصله 150 متری سرعتکاه در خیابان اصلی و فرعی به ترتیب 2/24 و 4/18 کیلومتر بر ساعت بود. همچنین کاهش سرعت متوسط در فاصله 300 متری سرعتکاه فاقد تابلو و علائم هشداردهنده در خیابان شریانی اصلی و فرعی به ترتیب 9/41 و 9/24 کیلومتر بر ساعت و در فاصله 150 متری سرعتکاه در خیابان اصلی و فرعی به ترتیب 7/15 و 5/12 کیلومتر بر ساعت بود. تأثیر سرعت­کاه دارای علائم هشدار دهنده در معبر شریانی اصلی در آرام­سازی و افزایش ایمنی ترافیک نسبت به سایر سرعت­کاه­ها از بیشترین تأثیر(7/48) برخوردار بود، ضمن اینکه تأثیر نصب سرعت­کاه فاقد علائم هشداردهنده درخیابان­های شریانی فرعی نسبت به سایر سرعت­کاه­ ها کمترین تأثیر (5/28 درصد) را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of speed reducer on traffic calming in main and secondary arterial roads

نویسندگان [English]

  • Majid Haghshenas 1
  • Ismail Ehsanpoor 1
  • Saeed Ramazanzadeh 2
1 Ph.D., Student, Faculty of Command and Headquarters of Amin Faraja University of Police Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Command and Headquarters of Amin Faraja University of Police Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The safety index and accident control are among important criteria evaluating the performance of transportation network, and speed management with the aim of achieving safety for traffic users is considered one of the main needs Considering the use of speed bumps as one of the important tools in traffic calming in Tehran, this research has compared the effect of speed bumps on traffic calming in main and secondary arterial roads.
Method: This research was applied terms of purpose and descriptive correlation in terms of nature the statistical population of this research was all drivers passing through the main and secondary arterial streets of Tehran. According to Morgan's table, the sample size was 384 people and available sampling was used, Pearson correlation tests and dependent t-test were used. The results of the t-test showed that speed bumps with signs warning signs have a significant effect on reducing the speed of vehicles in the main and secondary arterial roads. The average speed reduction in the distance of 300 meters from the main and secondary streets is 40.7 and 28.6 km/h, respectively. Also, the average speed reduction at a distance of 300 meters from the speed limit without signs and warning signs on the main secondary arterial streets was 41.9 and 24.9 km/h, respectively. The results of this research showed that in order to increase the effectiveness of speed bumps in main and secondary arterial streets, installing warning signs and revealing them increases the safety of traffic users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Calming
  • Speed Reducer
  • Main and Secondary Arterial Roads
  • Traffic Safety
-احدی، م.ر.، سلیمی­کوچی، م.ب.، مهماندار، م.ر. و حسین­پور، مهدی، (1397). ارائه مدل بهینه شناسایی نقاط­ حادثه خیز راه­های­ دو خطه ­برون ­شهری ­ایران. فصلنامه­ پژوهشی راهور، دوره7، شماره،26، 98-77.
-حسن­پور، شهاب و افندی زاده، شهریار، (1397). اثربخشی راهبردهای فنی بر آرام‌سازی ترافیک شهری و برون‌شهری. فصلنامه علمی ترویجی راهور. دوره15، شماره42، 185-157.

-حقیقی، فرشیدرضا، امیر سلیمانی، آرمین. و شیخ فرد، عباس، (1400). بررسی تابلوی‌اطلاع‌‌ سرعت به رانندگان به عنوان ابزار آرام‌سازی ترافیک. فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 12­، شماره 3.

-چوبدار، امین، فرج­اللهی، امین و عاملی، علیرضا، (1399). ارائه مدل پیش‌بینی تأثیر استفاده از انواع سرعت‌گیر‌ها در تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها در کاهش تصادفات. پژوهشنامه حمل و نقل،دوره 17.
-حقیقی، فرشیدرضا و زادخوری، مهلا، (1398). مدل برآورد سرعت وسایل نقلیه در اثر سرعت­کاه­ه. فصلنامه علمی راهور، دوره 8 ، شماره 32، 68-45.
-خلیل­پور، ع.، (1396­). آرام­سازی ترافیک محلات مسکونی: روشهای شهرسازی، مشارکت شهروندان و مدیریت محله. اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی، سیرجان، شهرداری سیرجان.
-حقیقی، فرشیدرضا و شهبازی، ش.، (1395). مدل ارزیابی شدت تصادفات در میدان­ها (مطالعه موردی شهر تهران)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل ایران، دوره 7، شماره 3، 448-435.
-حقیقی، فرشیدرضا و جعفری، ر.، (1392). بررسی روش­های آرام­سازی فیزیکی ترافیک مروری بر ادبیات. اولین کنفرانس استانی عمران، معماری، آمل.
-احدی، محمدرضا، (1390). مهندسی ترافیک و ایمنی. دانشگاه علوم انتظامی فراجا، انتشارات راه فردا.
-احمدی، م. و علی­محمدی، ع.، (1394). آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره ای فازی. فصلنامه مهندسی حمل و نقل ایران، دوره 7،  شماره 2، 205-191.
-مشکینی، ا.، غلامحسینی، ر.، و زادولی­خواجه، ش.، (1393). بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درون شهری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن (مطالعه موردی: شهر زنجان). سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
-یوســـفی، ح.، حقیقی، ف.، جعفری، ر.، و اکبری، ع.، (1393). بررســی تأثیر تمهیدات آرامســازی ادراکی ترافیک در کاهش ســـرعت ورودی شـــهرها در دنیای واقعی و محیط دســـتگاه شبیه­سازی رانندگی. فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره11، 537-525.
-رحیمی، امیرمسعود و عباسی، و.، (1392). ارزیابی تأثیر ابزارهای کاهنده سـرعت در کاهش حوادث ترافیکی. هفتمین کنگره ملـی مهندسـی عمـران، زاهـدان، دانشـگاه سیستان و بلوچستان.
-رحمانی­رضاییه، م.، (1391). طراحی و سـاخت یـک سیسـتم کنتـرل سـرعت هوشمند (سرعتگیر هوشمند). یازدهمین کنفـرانس مهندسـی حمـل ونقـل و ترافیـک ایران، تهران، سازمان حمل ونقـل و ترافیـک تهـران، معاونـت حمـل ونقـل و ترافیـک شهرداری تهران.
-ندیمی، ن.، زارع­میرحسینی، ا. ح.، و خلیفه، و.، (1399)، ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد روش­های مدیریت سرعت در راه­های شریانی درونشهری. فصلنامه علمی راهور، سال نهم، شماره 32، 24-3.
 
Akbari, A., Haghighi, F. (2019), Traffic calming measures: An evaluation of four lowcost TCMs' effect on driving speed and lateral distance. IATSS Research, 8.
-ApichanKanjanavapastit, AphirakThitinaruemit. (2013). Estimation of a Speed Hump Profile Using Quarter Car Model, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 88, 265-273.
-Guidance for the installation of pedestrian crossing facilities north central section of the Institute of Transportation Engineers Pedestrian and Traffic Safety Committee.
-Hakan Lav, Ertugrul Bilgin, A. Hilmi Lav. (2017). A fundamental experimental approach for optimal design of speed bumps. Accident Analysis and Prevention. Article in Press.
-Laura JateikienėTadas AndriejauskasVilma Jasiūnienė, (2016). Impact assessment of speed calming measures on road safety. Transportation Research Procedia, 14, 4228-4236.
-Qu, L., Li, W., Li, W., Ma, D. and Wang, Y. (2019).  Daily long-term traffic flow forecasting based on a deep neural network. Expert Systems with Applications, Vol. 121, 304-312.
-Rahman, F., Joewono, T. B., & Al Masum, S. (2018). Application of Traffic Calming Devices in Developing.
-Talaat Ali Abdel-Wahed, Ibrahim Hassan Hashim. (2017). Effect of speed hump characteristics on pavement condition. Journal of Traffic and Transportation Engineering­. Article In Press.
-Victoria Gitelman, Roby Carmel, Fany Pesahov, Sarit Chen. (2016). Changes in road-user behaviors following the installation of raised pedestrian crosswalks combined with preceding speed humps, on urban arterials. Transportation Research Part F. Article In Press.