ارزیابی قابلیت رادارنفوذی زمین در شناخت پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی اجرا شده(مطالعه موردی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی راه وترابری، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش، کیش، ایران

2 استاد‌یار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه علوم وتحقیقات آزاد اسلامی واحد آمل، آمل، ایران

چکیده

درصد فضای خالی لایه آسفالتی از عوامل تاثیر گذار در خرابی های بوجود آمده در لایه آسفالتی است ، از این جهت معیاری برای سنجش کیفیت لایه آسفالتی اجرا شده در پروژه های راهسازی می باشد . روش معمول برای اندازه گیری آن مغزه گیری است. که این روش هزینه بر و وقت گیر است و هچنین خصوصیات کیفی لایه آسفالتی را دریک نقطه مشخص می کند. دراین مقاله تعیین درصد فضای خالی و همچنین تشخیص پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی اجرا شده با استفاده از دستگاه رادار نفوذی به زمین بررسی شده . در این پژو هش ابتدا بخشی از یک راه اجرا شده در استان کرمان به عنوان قطعه آزمایشی انتخاب سپس اقدام به ارزیابی مکانیزه به کمک دستگاه (GPR ) گردیده و در ادامه از محل هایی به طور تصادفی نمونه های مغزه گرفته شده و تحت آزمایشات تعین در صد فضای خالی و چگالی قرار داده شده اند . در مقایسه نتایج وتجزیه و تحلیل آزمایشات مخرب با پیمایش مکانیزه حاصل از دستگاه (GPR) مشخص گردید با کم شدن نسبت چگالی مغزه ها مقدارعددی دی الکتریک خروجی از دستگاه ( GPR ) کاهش و هچنین درصورت افزایش درصد فضای خالی اضافی در آسفالت دی الکتریک کاهش می یابد.به طوری که با کاهش درصد فضای خالی کمتر و مساوی 9 درصد افزایش مقدار ثابت دی الکتریک ازعدد 5 ناشی از ارزیابی غیر مخرب مشاهده شد .بنابراین با استفاده از نتایج خروجی رادار می توان پروفیل پیوسته ای از وضعیت دانسیته ودرصد فضای خالی محور مورد مطالعه به دست آورد که این پروفیل های به دست آمده در تشخیص پتانسیل کاهش دوام لایه آسفالتی در صورت قرار گرفتن آن در معرض رطوبت بسیار کارا خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation ability ground penetration radar in recognition potential decreasing the durability of the applied asphalt layer (Case study of Kerman province)

نویسندگان [English]

  • Peyman Rashydian 1
  • Mahmood Reza Keymanesh 2
  • Moslem Zeynalzadeh 3
1 M.Sc., Grad., Transportation Department, Faculty of Engineering, Payam Noor University of kish, kish, Iran.
2 Assistant Professor, Transportation Department, Faculty of Engineering, Payam Noor University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Student, Department of Civil Engineering, Ayatollah Amoly Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

Abstract: One of the influencing factors in failure asphalt layer perecentage empty space. For that reason validate benchmark for assessing and evaluating the quality of asphalt in road projects. Coring is the usuall method for measuring quality of asphalt layer in the implemented road projects. But the mentioned method is costly and time-consuming and also show the quality of asphalt layer in a specific point . In the present article determin percentage empty space and also detection potential failure of the implemented asphalt layer with using the device GPR ( Ground Penetrating Radar ) reviewed. In the research firstly a part of Tehran network roads selected as a sample for study then evaluated mechanized with the help device GPR done . In the following taken core samples from locations rand omly and then experiments determine percentage empty space and density done on them.In comparison results destructive experiments with mechanized scrolling transpire by increase percentage empty space in the asphalt layer decreases dielectric. So that by decreasing the percentage of empty space less and equal to 9%, an increase in dielectric constant value of 5 due to non-destructive evaluation observed. .so the using output results radar can be obtained continuous profile from status percentage empty spase the project study that this profiles obtained make useful in diagnosis potential groove failure implemented asphalt layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Percentage of Empty Space
  • Ground Penetration Radar
  • Wavelength
  • Frequency
  • Durability of Asphalt Layer
- بهبهانی، ح. ایازی، م.  شجاعی،  م.،  (1395)، " ارزیابی آزمایشگاهی  حساسیت  رطوبتی  و  پتانسیل  شیارشدگی مخلوط­های آسفالتی نیمه گرم"، مهندسی حمل ونقل،
‌‌‌سال هفتم، شماره سوم، ص.418-405.
- خاوندی،  ع.  حیدری،  م. و دهقانی،  ا.، (1398)، "­بررسی اثر افزودنی­های ضد عریان شدگی ونوع مصالح سنگ دانه­ای
بر مقاومت مخلوط­های آسفالتی در برابر آسیب­­های رطوبتی
(­مطالعه  موردی : استان اردبیل­)­"، فصلنامه مهندسی  حمل و نقل­، سال دهم،  شماره چهارم، ص.865-851.
- دیواندری،  ح.  مدرس،  ا. حسینی علی آباد،  م. و رستمی، ا.، (1394)، "­­ارایه مدل شیارشدگی آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم و پارامترهای مارشال"، مهندسی زیرساخت‌های حمل ونقل­، سال اول، شماره دوم، ص.54-41.
- دادرس جوان، ف. و طوسی،  ا.، (1397)، "­مروری بر مبانی رادار نفو‌ذ پذیر در زمین (GPR­­­) و روش­های مدل­سازی سه بعدی اجسام مدفون شده در خاک به کمک آنها"،
نشریه علمی – ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره دهم، شماره 1، ص.28-13.
 
-زیاری،  ح.  کی­منش، م. و کیانفر،  ک.،  (1397)،  "­قابلیت رادار نفوذی  زمین  در  شناخت خرابی ناشی از رطوبت در
لایه­ مخلوط  آسفالتی­"، پژوهشنامه حمل ونقل، شماره 55، ص.14-1.
 
-شعبانی، ش.  کیانفر، ک. محمدی ویژه،  م.،  (1396)، "تشخیص ارتباط پارامترهای عریان شدگی در عمق  آسفالت به کمک  روش رادار نفوذی به زمین  مطالعه  موردی منطقه 22 تهران­"­، نشریه ژئوفیزیک کاربردی­، دوره 3، شماره 2،
ص.243-229.
 
- طاهر خانی،  ح. و افروزی، س.، (­1396­)، "­ارزیابی شیار افتادگی وحساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی­"، فصلنامه مهندسی‌حمل و نقل، ‌‌‌سال هشتم،
شماره چهارم، ص.587-567.
 
- طباطبایی، ا.م.، (1396)، "­روسازی راه"، تهران،
مرکز نشر دانشگاهی.
 
- عربانی،  م. بخشی، ب. شیرینی، ب.، (­1396­)، "­ارزیابی
نتایج آزمایشگاهی عمق شیار­شدگی در مخلوط آسفالت لاستیکی با نتایج مدل سازی المان محدود"، مهندسی‌حمل و نقل، ‌‌‌سال هشتم، شماره سوم، ص.450-435.
 
-کی­منش، م. و رشیدیان، پ.، (1399)، "­کنترل شیارشدگی لایه آسفالتی با تعیین درصد فضای خالی لایه آسفالتی اجرا شده در محل جهت  جلوگیری از بروز  خرابی زود  هنگام عملکردی  آن­"،  نشریه  علمی –تخصصی  مطالعات جغرافیا­،  عمران  و مدیریت  شهری­،  دوره 6­، شماره 1، ص.37-21.
 
- معاونت‌ برنامه­ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری (1390)،"­آیین­نامه روسازی راه­های آسفالتی ایران"، نشریه شماره 234، وزارت راه‌ و شهرسازی­، پژوهشکده حمل و نقل، موسسه قیر وآسفالت ایران، تجدید نظر اول.
 
-معاونت‌برنامه­ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری (1392)، "مشخصات فنی عمومی راه نشریه 101"، تجدید نظر دوم.
 
- AASHTO T166 -Standard Method of Test for Bulk Specific Gravity of  Compacted Hot-Mix Mix Asphalt Using Saturated Surface – Dry Specimens.
 
-ASTM D 2041-03a-Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous paving Mixtures. 
 
 
 
 
 
-­Ballard, G., (1992),­ ”­Under the skin, World Highways/Routes du Monde.jan/feb 1992”, pp.37-39.
-Bulk Specific Gravity of  Compacted Hot-Mix Mix Asphalt Using Saturated Surface – Dry Specimens.
-Chen, D.H., Hong, F., Zhou, W. and Ying, P., (2014), “Estimating the hot mix  asphalt air  voids from ground  penetrating   radar  , NDT   &  E., International, 68, pp.120-127.
-Dar-Hao Chen, et al.­, (2014), "­Estimating the Hot mix    asphalt   air      voids    from    ground Penetrating   radar”, NDT.  & E. International 68, pp.120–127.
-Fwa, T.F., Pasindu, H. R. and Ong, G.P., (2012), “Critical rut depth for pavement maintenance based on vehicle  skidding   and   hydroplaning Consideration”,   Journal    of   Transportation Engineering, Vol. 138, No. 4,
pp. 423-429. 
-Hoegh, K., Khazanovich, L., Dai, S. and Yu, T., (2015), “Evaluating   asphalt   concrete air void variation via GPR antenna array data”, Case Studies   in    Nondes tructive       Testing   and Evaluation, 3, pp.27-33.
-Hojat, A., (2014), “Booklet study ground penetrating radar”, faculty of mining engineering, University of the Kerman.
-Kandhal,   P.S., N.A.P. Association,   and N.C.F.A., (1992), “Technology, Moisture susceptibility of HMA mixes: identification of problem and recommended solutions”, National Asphalt pavement.
- Loken, M., (2007),­”­Use of ground penetrating radar to evaluate  Minnesota roads”.
-Saarenketo,  T.,  van  Deusen, D. and Maijala,  P. , (2000)­,  “Minnesota    GPR    Project    1998  testing  ground penetrating   radar technology on  innesota  roads and      highways,     In   8 th      International   Conference     on    Ground    Penetrating     Radar , International  Society  for Optics  and  Photonics ,  pp. 396-401.
-Saarenketo, T., (2006),”­Electrical properties of pavement material”.
-Yuejian   Cao ,  et.al ,  ( 2008 )  ,  “   Pavement Evaluation  Using Ground  Penetrating Radar ”, Department  of Civil  Engineering University of
Minnesota 500.