ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار در تصادفات جاده‌ای ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار در تصادفات جاده‌ای راه‌های استان مرکزی با روش ساختار معادلاتیSEM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه عمران، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی ، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت دولتی، قم، ایران

3 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پل تکنیک)، تهران، ایران

4 استاد، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

با توجه به اینکه عامل جاده در کنار دو عامل انسان و وسیله نقلیه در وقوع تصادفات  جاده ای نقش موثری دارد ، بنابراین ایمن سازی مطلوب و مناسب راهها از طریق اصلاح طرح هندسی راه­، ساماندهی بافت سطح جاده (­روسازی راه)­، و نصب انواع علائم و تجهیزات ایمنی راه­ها در کاهش سوانح و حوادث جاده­ای حائز اهمیت خواهد بود. مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش تصادفات جاده ای
به عنوان مهمترین عامل کاهش دهنده ایمنی حرکت درکشور ما نشان دهنده آن است که 75 درصد از تصادفات در20 درصد از کل مسیرهای خاص به وقوع می­پیوندد که به دلایل مختلف جزء مسیرهای حادثه خیر به شمار می­روند. به عبارت دیگر حدود 36000 کیلومتر از کل 180000 کیلومتر جاده­های کشور جز جاده­های سانحه خیز می­باشد
در این تحقیق به ارزیابی و رتبه بندی عوامل
تاثیر گذار در تصادفات جاده­ای راه­های استان مرکزی باروش
ساختار معادلاتی با تهیه پرسشنامه و روش تحت عنوان تصمیم­ گیری چند معیاره به تعداد 80 نفر از عوامل دخیل در راه­های استان مرکزی پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد خستگی، خواب آلودگی
و خطای انسانی با رتبه فریدمن 959/5  از اولویت نخست برخوردار است که نشان می­دهد باتوجه به این که بیشتر مسیرهای این استان باند رفت و برگشت به صورت کاملاً مجزا می­باشد اکثر تصادفات ایجاد شده در مسیرهای استان مرکزی به خستگی، خواب آلودگی و خطای انسانی می­باشد­. شاخص روشنایی مسیرها 553/5 در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. شاخص کیفیت ساخت، مشخصات هندسی و روکش آسفالت جاده­های  با امتیاز 125/5 در رتبه سوم اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Ranking of Influential Factors in Road Accidents on the Roads of Central Baroosh Province Structure of Eequations (SEM)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Hashemi 1
  • Dariush Amani Tehrani 2
  • Fereidoon Moghadas Nejad 3
  • Seyed Fathollah Sajedi 4
1 Ph.D., Student in Civil Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 M.Sc., Grad., Department of Public Administration, Higher Institute of Education and Research of Public Administration, Qom, Iran.
3 Professor, Transportation Engineering Group, Department of Civil and Environment Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Considering that the road factor along with the two factors of human and vehicle plays an important role in road accidents, so optimal and suitable road safety is improved through road geometric design, road surface structure (road pavement), and the installation of a variety of signs And road safety equipment will be important in reducing accidents and road accidents. Studies on the role of road accidents as the most important driving force in our country indicate that 75% of accidents occur in 20% of the total number of different paths, which, for various reasons, are included in the paths of the accident. . In other words, about 36,000 km out of a total of 180,000 km of roads in the country are affected by road accidents. In this research, the evaluation and ranking of the factors affecting road accidents in Markazi province were carried out using the equation structure (SEM) by preparing a questionnaire and a decision procedure Multidimensional Inventory (MCDM) of 80 factors involved in the ways of the central province. The results show that the index of road barrier obstructions in Friedman rank of 959/5 is of prime importance. It shows that most of the trails in this province are completely separate. The majority of crashes in the central provinces were due to lack of Enough to be seen. Direction Lighting Index 553/5 is ranked second. The construction quality index and geometric specifications and asphalt pavement are rated at 125/5 points in third place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Safety
  • MCDM Decision Making
  • Structural Equations
  • Markazi Province
-افندی­زاده، شهریار، کلانتری، نوید، (1387). الویت‌بندی رفع نقاط حادثه‌خیز در شبکه راه‌ها، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
-آتشکار مقدم و همکاران، (1394). در تحقیق خود به تحلیل، الویت‌بندی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز ترافیکی مطالعه موردی تقاطع خیابان‌های شهید باهنر کامرانیه، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران، شهر تهران.
-بهبهانی، حمید و شعبانی، شاهین (1383). ارزیابی روش­های شناسایی مکان­های حادثه خیز در شبکه راه­های. مجله جاده. 88-87.
-نوری امیری، محمد. قربانی، مهران (1384). راهنمایی ایمنی راه، ( مجموعه جهانی- پیارک)، وزارت راه و شهرسازی.
-کاشانی، سعید، (1390). مقاله طراحی مدل منطقی شناساییی نقاط حادثه‌خیز و تحلیل تصادف جاده‌ای در ایران، نخستین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای.
- کتابی، سعیده و حق شناس، آرش (1387). انتخاب چند معیاره تأمین کنندگان با استفاده از AHP فازی. نشریه مدیریت صنعتی، شماره12­، 96-73.
-یزدانی، مجتبی (1381). الویت‌بندی پروژه‌های ایمنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز. سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای، اداره کل نگهداری راه و ابنیه.
-سالنامه آماری سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای کشور (1401).
-حافظ­نیا، محمدرضا (1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم.
- هومن، حیدرعلی (1385). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پیک‌فرهنگ، چاپ دوم.
- مؤمنی منصور. (1387) تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: انتشارات کتاب نو.
-زایرزاده، علی (1384). روش گام به گام ایمنی سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز و مطالعه موردی چند حادثه خیز استان خراسان.
-­(1998). Canadian research test driver response to horizontal curve, Road Management and engineering Journal.
 - Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.
- Montella A. (2010). A comparative analysis of hotspot identification methods. Accident Analysis and Prevention, 42(2), 571-581.
-Cimren E, Catay E, Budak E.  (2009). Development of a machine tool selection system using AHP. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.Vol. 35(3-4), 363-376.
Khorshiddoost AM, Adeli Z. (2007). Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) to Identify Suitable Landfill Selection (Case Study: Bonab City). Journal of Environmental Studies. 35(50), 27-32.
-Miaou, Terry J., And Mishe Akira (1993). A statistical evaluation of the effects of highway geometric design on truck accident involvement. TRB, Washington DC.