بررسی تاثیر میان‌لایه جاذب تنش (SAMI) بر مکانیزم شکست و خزش روکش‌های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حمل و نقل و راه و ترابری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد‌یار، گروه حمل و نقل و راه و ترابری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.108323

چکیده

روسازی‌های دارای خرابی معمولا با اجرای یک لایه روکش جدید بهسازی می‌شوند. تجربه نشان داده است که ترک‌های موجود در روسازی قدیمی تمایل دارند به لایه جدید انعکاس یابند. از جمله روش‌های مقابله با ترک‌های انعکاسی  استفاده از میان‌لایه‌ جاذب تنش می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد میان‌لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جاذب تنش ساخته شده با آسفالت متخلخل و آسفالت ماستیک درشت‌دانه در سطح بالای تنش، بر روی روسازی آسفالتی قدیمی، پیش از اجرای روکش آسفالتی جدید می‌باشد. به این منظور ابتدا نمونه‌های آزمایشگاهی دو و سه لایه که به ترتیب فاقد و دارای میان‌لایه جاذب تنش بودند، ساخته شد و سپس جهت بررسی تاثیر میان‌لایه جاذب تنش تحت آزمایش‌ خزش دینامیکی و یک نوع آزمایش شکست با هندسه جدید قرار گرفت. این آزمایش شکست قابلیت شبیه سازی رشد ترک انعکاسی در ترکیب مودهای I و III مکانیزم شکست را دارد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد استفاده از این نوع آسفالت بعنوان میان‌لایه‌های جاذب تنش  منجر به کاهش عمر خستگی و افزایش تغییر شکل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI) On Fracture and Creep Resistance of Asphalt Overlay

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Aminzade Tabrizi 1
  • Alireza Sarkar 2
1 M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Transportation Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Overlaying the old pavement with new surfacing material is one of the commonly used methods for rehabilitating deteriorated pavements. The existing cracks in the old pavement propagate through the newly laid overlay and reach the free surface in due course of time. This phenomenon is referred to as reflection cracking. In general, using of stress absorbing membrane interlayer (SAMI) is one of the methods to control reflective ceacking. The main aim of this study is the evaluation of performance of SAMI in high stress level. The SAMIs in this study made by porous asphalt and Stone Mastic Asphalt (SMA) and paved between the old asphalt pavement and new surfacing layer. To do so, first test specimens made up of 2 and 3 layers which respectively were without and with SAMI. Afterwards to investigate the performance of SAMIs, dynamic creep test and specific fracture test by new geometry carried out. The fracture test able to simulate/model reflective growth in mixed modes I/III of fracture mechanism. The findings of study indicated that using this type of SAMIs reduce the fatigue life and cannot able to retard reflective cracking. Also, using SAMIs result in deformation increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SAMI
  • Reflective cracking
  • fracture mechanism
  • Creep