طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22034/tri.2022.108382

چکیده

حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور با بیش از 90 درصد سهم جا‌به‌جایی، مهم‌ترین بخش حمل‌ونقل را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی این مقاله برآورد تعداد و توزیع ناوگان باری جاده‌ای بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن در استان‌های فارس و خوزستان که سهم بیشتری در حمل‌ونقل کشور را داشته‌ است، هست. ابتدا کلیاتی از مسئله و اهمیت برآورد تعداد و توزیع ناوگان باری بیان گردیده شد و سپس با بررسی مطالعات گذشته، تقاضا در حمل‌ونقل و الگوهای برآورد تقاضا توضیح داده شدو از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد برنامه‌ریزی عدد صحیح چندهدفه برای حل مسئله استفاده شد. داده‌های مورد نیاز پس از جمع آوری وارد مدل مسئله شد و مدل با استفاده از نرم افزار Gams اجرا گردید و مشخص گردیده شد که برای دو استان مورد نظر پژوهش (استان های فارس و خوزستان) تعداد 5550 دستگاه ناوگان باری جاده‌ای مورد نیاز است، که از این تعداد 2700 دستگاه ناوگان باری در استان فارس و تعداد 2850 دستگاه ناوگان باری در استان خوزستان باید توزیع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Estimating the Number and Distribution of Freight Forklift (Truck) Required for Intercity Transportation and its Optimal Distribution (Case Study: Fars Province and Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Morteza Shafiee 1
  • Saeedeh Akbarpour 2
  • Sara Bemana 3
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Ph.D., Student, Department of Industrial Management, Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 M.Sc., Grad., Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Road transport in the country with more than 90% of the transportation share is the most important transportation sector. The main objective of this paper is to estimate the number and distribution of inter-city road freight fleet and its optimal distribution in the provinces of Fars and Khuzestan, which has had a larger share in the transportation of the country. First, there was a general discussion of the problem and the importance of estimating the number and distribution of freight fleet, and then, by examining past studies, demand for transportation and demand estimation patterns were explained, and a multivariate decision making model with multi-objective integer programming approach was used to solve the problem. The problem model is composed of two objective functions, which minimizes the total cost of the system to the first objective function. These costs consist of two fixed and variable costs, which are set up costs and linear costs of sending products from distribution centers to customers, and in the second objective function, the total amount of time the products are sent from the distribution centers to customers is minimized. The required data were collected into the problem model and the model was implemented using Gams software. It was determined that for the two research provinces (Fars and Khuzestan provinces) there are 5550 required fleet units, Of these, 2700 cargo fleet units should be distributed in Fars province and 2850 cargo fleet units in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Freight Fleet
  • Freight Fleet Estimation
  • Interurban Transport
  • Optimal Distribution
-احدی، م. و صادقی‌کیا، ع. و امیدوار، ه.، (1388)، "بررسی اضافه بار وسایل نقلیه باری بر تصادفات جاده­ای، مطالعات مدیریت ترافیک"، سال سوم،  شماره 33.
-افندی زاده، ش. و میرزایی‌قمی، س.ع.، (1385)،"­مدل عمومی برآورد تعداد ناوگان مورد نیاز سامانه حمل‌ونقل همگانی بر اساس شاخص تقاضا (مطالعه موردی: سامانه تاکسی رانی شهر تهران)­"­، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
-بیضائی، س.ا.، (1382)، "اصول کاربردی اقتصاد حمل‌ونقل"، انتشارات سمت.
-خاکساری ، ع. و قلی زاده، ه.، (1385)، "­برآورد تابع تقاضای خدمات حمل بار در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ایران به روش همجمعی"، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
-سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای.، (1396)،"طرح مطالعه جامع حمل‌ونقل کشور"، پژوهشکده حمل‌ونقل.
-صبا، ع. و حبیبی‌متولی، ح. و سیدعلیزاده، س.ر.، (1389)،
"­بررسی مدل­های توزیع سفر با نگرشی برمطالعات پیشین مطالعات مدیریت ترافیک"، سال پنجم، شماره17.
-فصل دوم سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای.،"طرح مطالعه جامع حمل‌ونقل کشور"، پژوهشکده حمل‌ونقل.
-فطرس، م.ح. و صحرایی، ر. و یاوری، م.، (1393)، "­برآورد تابع تقاضای انرژی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران،
1392-1357"، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شواره هفتم، پاییز­، ص. 42-23.
-قنادی‌محمدی، ف. و موسوی‌محلاتی، ل. و استواری، ا. و جواهرمنش، ف.، (1385)،"­انتخاب ترکیب بهینه ناوگان مسافری تا سال 1388"، هشتمین همایش حمل‌ونقل ریلی، تهران، انجمن حمل‌ونقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت.
- کریم‌زاده‌فرد، ر.، (1389)، "­انتخاب پروژه‌های مطلوب در بنگاههای اقتصادی حمل ونقلی با استفاده از روش تصمیم گیری برناردو"، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
- محرابیان، آ.، (1392)، "بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در شبکه حمل‌ونقل ریلی در ایران"، فصلنامه علوم اقتصادی.سال هفتم، شماره بیست و دوم.
-مومنی، م.، (1385)،" مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران".
-میرزایی‌خفری، س.­، (1391)، "طراحی مدل تقاضای حمل‌ونقل جاده­ای سبزیجات از مبادی اصلی تولید به سایر استانهای کشور"، نهمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alison, G. And Forget, r., (2013),"­drones are the future of goods transport"­, New Scientist, Science Direct, Vol. 219, Issue 2933, 7 September, pp. 27.
-Beaujon, G. J and Turnquist­, M. A., (1991),
"a model for fleet sizing and vehicle allocation. Transportation Science", Vol. 25, No. 1,
pp. 19-45.
 
-Dodangeh, j. and Yusuff Rosnah BT M. and Jassbi, j., (2010),"­Using Topsis method with Goal programming for best selection of strategic plans in BSC model"­, Journal of American Science, 6 (3), pp.136-142.
 
-Dong, J.X. and Song, D.P., (2009),"Effectiveness of an empty container repositioning policy with flexible destination ports"­, IFSPA, Vol. 45, No. 6, pp. 860-877.
 
-Li, Z. and Tao, F., (2010),"­On determining optimal fleet size and vehicle transfer policy for a car rental Company"­, Computers & Operations Research, Vol. 37, No. 2,
 pp. 341-350.
-Triantaphyllou, E. and Shu, B. and Nieto Sanchez, S. and Ray, T., (1998),"­Multi-criteria Decision Making: An Operation Research Approach In: Webster, J.G. (Ed.)"­, Encyclopedia of Electrical and Electronics Enginearing, Vol. 15, pp. 175-186.