مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/tri.2022.108383

چکیده

احداث راه‌های مختلف روی بسترهای خاکی متشکل از مصالح ریزدانه، غالباً امری اجتناب ناپذیر بوده و در این میان، انتخاب روش‌های مناسب جهت بهسازی آنها و بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ضروری می‌باشد. یکی از این روش‌ها، تثبیت خاک با استفاده از انواع مواد افزودنی همچون اختلاط نانورس و آهک است، بطوریکه می‌توانند خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را تا حد امکان بهبود بخشیده و تغییرات در مقیاس میکروسکوپی را ایجاد نمایند. در این مقاله، به بررسی تثبیت سطحی بستر از خاک ریزدانه و تغییرات خصوصیات مقاومتی آن در اثر افزودن اختلاط نانو رس و آهک پرداخته شده است. بدین منظور، مجموعه-ای از آزمایش‌های مقاومت فشاری محدود نشده، حدود اتربرگ، تراکم، PH و آزمایش‌های ریزساختاری شامل پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونیکی روبشی (SEM) بر روی خاک ریزدانه تثبیت شده با اختلاط نانو رس و آهک به ازای درصدهای مختلف آنها در زمان‌های عمل آوری 7، 14 و 28 روزه انجام و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که بیشترین افزایش مقاومت در خاک ریزدانه تثبیت شده با افزودن 3 درصد آهک و 3 درصد نانو رس در زمان عمل آوری 28 روزه بدست آمده و با توجه به نتایج آنالیز ریزساختاری نمونه‌های حاوی آهک و نانورس، مشخص گردید که به دلیل تشکیل ژل کلسیم سیلیکات هیدرات، از فضای حفرات کاسته شده و با بیشتر شدن اتصال بین ذرات خاک، مقاومت آن افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microstructural investigation of fine-grained soil improvement by mixing of Nano-clay and lime

نویسندگان [English]

  • Omid Tavasoli 1
  • Adel Asakereh 2
  • Iman Safarzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
3 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The construction of different paths on fine-grained soil beds is often inevitable and, it is necessary to select and design suitable methods of soil improvement. One of these methods is shallow soil mixing with different additives such as lime and Nano-clay. These particles can improve the physical and chemical properties of the soil as much as possible and make changes on a microscopic scale. In this paper, the stabilization of fine-grained soil beds and their strength properties due to the addition of Nano-clay and lime mixing are investigated. For this purpose, the series of unrestricted compressive strength tests, Atterberg limits, density, PH and microstructural tests including X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) have been performed on the mixture of soil with Nano-clay and lime with different adding percentages at 7, 14 and 28-day curing period. The obtained results indicate that the optimum soil properties were obtained by adding 3% lime and 3% Nano-clay during the 28-day curing period and according to the results of microstructural analysis, it was found that soil resistance increased due to the formation of calcium silicate hydrated gel with reducing the voids and increasing the contacts between soil particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil improvement
  • fine-grained soil subgrades
  • Nano-clay
  • lime
  • microstructural tests
- سیدی گلسفیدی، س. ع.، بازیار، م. ح.، میرکاظمی، س. م. و قاضی، ح.، (1390)، "کاربردهای فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک"، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار.
- قاضی، ح.، (1389)، "بررسی تاثیر میزان مصالح در ابعاد نانو بر خواص مهندسی- ژئوتکنیکی خاک"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت.
-"دستورالعمل تثبیت لایه­های خاکریز و روسازی راه­ها"، (1382)­، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نشریه شماره 268.
-خسروانی مقدم، ع. و قربانی، ع.، (1390)، "بررسی اثر نانو رس بر خواص مهندسی خاکهای چسبنده"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، اردیبهشت.
-فخری، ز.، پورحسینی، ر. و فخری، م. ح.، (1391)، "بررسی تاثیر نانو رس بر خصوصیات ژئوتکنیکی پایه­ای خاک رس کائولینیت"، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، اردیبهشت.
-گنجی، ه.، فضلی اولی، ر. و نورنژاد، ا.، (1391)، "بررسی تغییرات تنش برشی خاک قبل و بعد از بکارگیری نانو رس­ها"، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، اردیبهشت.
-گودرزی، الف.، و مرادلو، الف.، (1396)­، "تاثیر­ دمای عمل­آوری و نانوذرات سیلیکا بر ویژگی­های مهندسی خاک تورمی اصلاح­شده با آهک"، مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس، دوره هفدهم، شماره 3.
-­Abtahi, M., Ebadi Ahsan, F., Hejazi, S.M. and Sheikhzadeh, M., (2008), “On the Use of Textile Fibers to Achieve Mechanical Soil Stabilization,” 4th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, Dubrovnik, Croatia.
- Ghasabkolaei, N., Jahanshahi, M., Janalizade, A., Roshan, N., Ghasemi, S. E., (2016), “Physical and geotechnical properties of cement-treated clayey soil using silica nanoparticles: An experimental study”, The European Physical Journal Plus, 131, pp.134.
- Ghasabkolaei, N., Janalizade, A., Roshan, N., Ghasemi, S. E., (2017), “Geotechnical Properties of the Soils Modified whit Nanomaterials: A comprehensive review", No. 17,  pp.639-650.
-­Little, D.N., (1995), "Handbook of stabilization of pavement subgrades and base courses with lime" The lime Association of Texas, USA.
-­Majeed, Z. H., & Taha, M. R., (2012), “Effect of nanomaterial treatment on geotechnical properties of a Penang soft soil”, Journal of Asian Scientific Research, 2(11), pp.587.
-­Ouhadi, V.R., (2002), “Study of transformation of clay minerals in the interaction process with additives by use of scanning electron microscope and XRD and its relation to mechanical behavior”, Iran, J. Crystallogr, Mineral, No.10, Vol. 1, pp. 87–97.
-­Taha, M. R., & Taha, O. M. E., (2012), “Influence of nano-material on the expansive and shrinkage soil behavior”, Journal of Nanoparticle Research, 14(10), 1190.
- Zhang, G.,(­2007), “Soil Nanoparticles and Their Influence on Engineering Properties of Soils”, GSP 173 Advances in Measurement and Modeling of Soil Behavior, New Peaks in Geotechnics, ASCE.
-­ASTM, D. 421, (2007), “Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-size Analysis and Determination of Soil Constant”, Annual book of ASTM standards, ASTM.‏
-­ASTM, D., (1995),­ “4546-90, One-dimensional swell or settlement potential of cohesive soils, 4, pp.693-699.
-­Eades, J.L., Grim, R.E., (1960), “Reaction of hydrate lime with pure clay minerals in soil stabilization”, Highway Research Board Bulletin, No.262, pp. 51–63.
-­Ouhadi, V.R., (2002), “Study of Transformation of Clay Minerals in the Interaction Process with Additives by Use of Scanning Electron Microscope and XRD and its Relation to Mechanical Behavior”, Iran. J. Crystallogr, Mineral, Vol. 10, No. 1,
pp. 87–97.
-­Ouhadi. V.R., Yong. R.N., (2003), “Experimental and Theoretical Evaluation of Impact of Clay Microstructure on the Quantitative Mineral Evaluation by XRD Analysis”, Elsevier Appl. Clay Sci. J., 23,
pp. 141-148.