بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،‌ گروه معماری، دانشکده مهندسی عمران و معماری، موسسه آموزش عالی پویش قم، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری‌، گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

10.22034/tri.2022.108384

چکیده

ایمن سازی جریان­های عبور و مرور در سطح شهرها یکی از مهمترین اهداف برنامه­ریزی حمل و نقل شهری است. در میان کلانشهرهای کشور، شهر قم با حجم زیاد جریان­های تردد در سطح شهر، در کنار رفتارهای غیر قانونی برخی رانندگان هنگام رانندگی، کمبود تجهیزات مورد نیاز ترافیکی و ... . ضریب ایمنی جریان­های عبور و مرور در برخی معابر سطح شهررا به صورت قابل توجهی کاهش داده است هر چند نظام مدیریت شهری قم به منظور ارتقاء ایمنی حمل و نقل درون شهری اقدامات مناسبی را تا کنون انجام داده است، متاسفانه طی سه سال (95-1393) بیش از 17 هزار مورد تصادف در محدوده قانونی شهر قم
به ثبت رسیده است که بیش از 95 درصد به صورت جرحی و مابقی به صورت فوتی و خسارتی اتفاق افتاده است.بیش از 17452 تصادف که 89 درصد این تصادفات به صورت جرحی به ثبت رسیده است. بیش از 53 درصد از کل تصادفات در ساعات 12 ظهر الی 20 شب اتفاق افتاده است و در تحلیل روزانه تصادفات مشخص گردید که بیش از 32 درصد از تصادفات روزهای شنبه و
سه­ شنبه به وقوع پیوسته است. 58 درصد از کل تصادفات سطح شهر قم مربوط به تصادفاتی است که یک سوی آن را موتور سیکلت سواران تشکیل می­دهند و 36 درصد از کل تصادفات مربوط به عدم توجه به جلو 24 درصد مربوط به عدم رعایت حق تقدم بوده است. به طور میانگین نیز در طول سه سال اخیر بیش از 88 فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر قم اتفاق افتاده است. با توجه به آنکه در مدیریت کاهش تصادفات دستگاه­ها و نهاد­های متعددی دخیل هستند­، رهیافت­های متناسب با حوزه اختیارات سازمان­ها مورد بررسی و اقدامات لازم پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Appropriate Approaches to Increase the Safety Factor of Cavalry and Pedestrian Flows in Qom

نویسندگان [English]

  • Mahsa Mostaghim 1
  • Shahabaddin Isalou 2
  • Esmaeil Piri 3
1 Associate Professor, Department of of Architecture, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Pooyesh Qom Higher Education Institute, Iran.
2 Ph.D., Student, Department of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Urban and Regional Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Securing traffic flows in cities is one of the most important goals of urban transportation planning. Among the country's metropolises, Qom city with a large volume of traffic flows in the city, along with the illegal behavior of some drivers while driving, is lacking. The required traffic equipment and ... The safety factor of traffic flows in some passages in the city has been significantly reduced, although the urban management system of Qom has taken appropriate measures to improve the safety of intra-city transportation so far. Unfortunately, during the three years (2014-2015), more than 17,000 accidents have been registered within the legal limits of Qom, of which more than 95% occurred as injuries and the rest as deaths and damages. More than 17,452 accidents, of which 89 the percentage of these accidents has been recorded as injuries. More than 53% of all accidents occurred between 12 noon and 8 pm, and the daily analysis of accidents revealed that more than 32% of accidents occurred on Saturdays and Tuesdays. 58% of all accidents in Qom are related to accidents, one of which is motorcyclists, and 36% of all accidents are related to not paying attention to the front, 24% are related to non-compliance with the right of way. On average, during the last three years, more than 88 fatal accidents have occurred in the city of Qom. And the necessary measures have been proposed.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Accident Hotspots
  • Traffic Accidents
  • Traffic Flows
  • Qom City
-"آیین­نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل و سوانح رانندگی"، (1388).
-پور معلم، ن.، سلیمی، م. ب.، (1388)، "تحلیل و ارزیابی نقاط حادثه خیز: از دیدگاه شناخت محل حادثه"، هزینه­های ناشی از خسارات و ضایعات و راهکارهای اصلاحی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 25. ص. 48-25.
-تیموری، ا. فرهودی، ر. حبیبی، ل. جعفری مهرآبادی، م.، (1387)، "مدیریت ایمنی در معابر شهری"، انتشارات سازمان شهرداری­های و دهیاری­های کشور، تهران.
-زیاری، ح.، میرزابابایی، پ.، (1394)، "شناسایی نقاط حادثه خیز و رتبه­بندی سطح ایمنی تقاطعات غیر همسطح شهری"، فصلنامه راهور، شماره 30. ص. 64-50.
-کی­منش، م.ر. رحیم­اف، ک. نصراله­تبار، ع.، (1395)، مهندسی ترافیک و ایمنی، انتشارات نوآور، تهران.
-حاجی­حسینلو، م.  ابراهیمی­سرست، ی.، (1388)، "کاربرد GIS در تعیین نقاط حادثه خیز شبکه­های درون شهری (بررسی موردی منطقه 2 تهران)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 1. ص. 285-275.
-متکان، ع.ا.، شریعت مهیمنی، ا. میرباقری، ب. و شهری، م.، (1390)، "تحلیل مکانی تصادفات شهری با استفاده از رگرسیون وزنی مکانی"، سنجش از دور و GIS ایران، شماره سوم. ص 48-33.
-معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، (1391)، "ضوابط تعیین نقاط حادثه خیز درون شهری"، گزارش چهارم. ص. 64-33.
-هوشیار و شریفی، (1396)، "تحلیل فضایی تصادفات درون شهری: مطالعه موردی شهر ارومیه"، فصلنامه مهندسی جغرافیای سرزمین، شماره 1. ص. 101-90.
-Bil, M., Andrašik, R., Sedonik, S., (2019), “A detailed spatiotemporal analysis of traffic crash hotspots”, Applied Geography, (107), pp.82–90.
-Cheng, Z., Zu Z., Lu, J., (2019), “Traffic crash evolution characteristic analysis and spatiotemporal hotspot identification of urban road intersections”, Sustainability (11), pp. 1-17.
-Harms-Ringdahl, L., (2013), “Guide to safety analysis for accident prevention”, In: IRS Riskhantering AB, Stockholm.
-Leveson, N., (2004), “A new accident model for engineering safer systems”, In: Safety Science (42),
pp. 237–270, issn: 0925-7535. doi: 10.1016/s0925-7535(03)00047-x.
-Litman, T., (­2012), “Pricing For Traffic Safety: How Efficient Transport Pricing Can Reduce Roadway Crash Risks”, Victoria Transport Policy Institute.
-Moradi, A., Soori, H., Kavousi, A., Eshghabadi, F.,  Jamshidi, E., Zeini, S., (2016), “Spatial analysis to identify high risk areas for traffic crashes resulting in death of pedestrians in Tehran”, Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (30), pp.1-10.
-Shafabakhsha, G. A., Famili, A., Bahadori, M.S., (2017), “GIS-based spatial analysis of urban traffic accidents: Case study in Mashhad”, Journal of Traffic and Transportation Engineering (4), pp.290-299.
-Scheiner, J., Holz-Rau, C.A., (2011), “Residential location approach to traffic safety: Two case studies from Germany”, Accident Analysis & Prevention (43), pp.307–322.
-Thakali, L., Kwon, T.J., Fu, L., (2015), “Identification of crash hotspots using kernel density estimation and kriging methods: a comparison”, Journal of Modern Transportation (23), pp.93-106.
-World Health Organization (WHO), (2018), “Global status report on road safety 2018: Supporting a decade of action”, World Health Organization.
-Yohanne, A. Y., Minal, A.S., (2015), “Identifying the Hot Spot Areas of Road Traffic Accidents”, Jordan Journal of Civil Engineering (9), pp.358-370.