اثرسنجی نصب دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت وسایل نقلیه در راه‌های چندخطه برون‌شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

10.22034/tri.2021.109592

چکیده

یکی از مشکلات سیستم‌های کنترل سرعت لحظه‌ای این است که سرعت خودروهای عبوری، تنها در نقاط مشخصی از مسیر بررسی ‌شده و رفتار رانندگان در تمام مسیر قابل‌بررسی نمی‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، اثرسنجی کاهش سرعت دوربین‌های کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه در راه‌های برون‌شهری است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های آماری آزمون فرض و سری زمانی، میزان کاهش سرعت وسایل نقلیه نسبت به حالت بدون دوربین به دست آمده و تغییرات سرعت در پی نصب و راه‌اندازی دوربین‌های کنترل سرعت متوسط بررسی شده است. برای این ارزیابی 9 محور در مناطق مختلف ایران انتخاب ‌شده‌اند. برای اندازه‌گیری و تحلیل اثرسنجی از روش‌های آزمون فرض آماری و سری‌های زمانی استفاده‌ شده است. محورهای مورد مطالعه در مقطع مورد بررسی دارای دوربین‌های کنترل سرعت متوسط بوده که اطلاعات و زمان نصب این دوربین‌ها از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گرفته شده است. به طور کلی، میانگین سرعت خودروها قبل از نصب دوربین‌ها برابر 66/89 کیلومتر بر ساعت و بعد از نصب دوربین‌ها برابر 08/84 کیلومتر بر ساعت بوده است که کاهش 58/5 کیلومتر بر ساعت را نشان می‌دهد. میانگین درصد کاهش سرعت متوسط نیز برابر 25/5 درصد بوده که میزان قابل قبولی را نشان می‌دهد. طبق خروجی‌های آزمون فرض در سطح اطمینان 95 درصدی، در 6 محور از 9 محور موردبررسی، سرعت متوسط وسایل نقلیه کاهش معناداری پیداکرده است. این نتیجه بدان معنی نیست که در بقیه محورها کاهشی وجود نداشته بلکه کاهش سرعت به میزان قابل‌توجهی نبوده است. به طور کلی، تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت خودروها در مسیرهایی که حجم تردد کمتری داشته‌اند، نسبت به مسیرهای پرتردد بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Speed Reduction by Installing Average Speed Cameras in Rural Multi-lane Roads

نویسندگان [English]

 • Mehdi Heydari 1
 • Hamid Reza Behnood 2
 • Arezou Hajrajabi 3
1 M.Sc., Grad., Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Highways and Transportation, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Statistics, Faculty of Basic Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

One of the problems with the instantaneous speed control systems is that the speed of passing cars is only checked at certain points of the track and drivers' behavior is not at all possible. The main objective of this research is to evaluate the effect of speed reduction by installing average speed cameras in rural roads. In this study, using the statistical models of the hypothesis testing and the time series, the rate of vehicle speed decrease was compared to the non-camera mode and the speed changes after installing and setting up average speed cameras have been investigated. The studied roadways have average speed cameras, and the information and timing of these cameras have been received from the Road Maintenance and Transportation Organization. In general, the average speed of vehicles before the installation of cameras was 89.66 kilometer per hour and after the installation of cameras was 84.08, which shows a decrease of 58.5 kilometer per hour. The mean percentage of average reduction was 25.5 percent which indicates an acceptable level. According to the results of the test, at the 95 percent confidence level, in the six axes of the nine axes examined, the average vehicle speed decreased significantly. This does not mean that there were no decrease in other axes, but that speed was not significantly reduced. On the whole, the effect of average speed cameras on vehicle speed reduction on roadways with lower traffic volume was higher than that of high-volume roads.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Average speed camera
 • Speed reduction
 • Hypothesis testing
 • Time series
 • آذر، ع. و مؤمنی، م.، (۱۳۹۵)، "آمار و کاربرد آن در مدیریت" (چاپ بیستم)، انتشارات سمت.

 

 • بزرگ­نیا ا. و نیرومند، ح.، (۱۳۸۱)، "سری­های زمانی" (چاپ پنجم)، انتشارات دانشگاه پیام نور.

 

 • صفارزاده، م. و سید ابریشمی، ا. و خسروی، ه.، (۱۳۹۱)، "روشی برای ارزیابی کارایی دوربین‌های کنترل سرعت محورهای برون‌شهری (مطالعه موردی محورهای استان سمنان)"،دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، ایران.

 

 • محمودآبادی، م.، (۱۳۹۳)، "ارزیابی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت هوشمند بر کاهش سرعت (مطالعه موردی محورهای استان خراسان رضوی)"، نخستین همایش سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای، تهران، ایران.

 

 • میرحسینی، م. و عبداللهی، م. و جمیلی، م.، (۱۳۹۳)، "ارزیابی اقتصادی سامانه‌های کنترل سرعت متوسط از دیدگاه سرمایه­گذاری -مطالعه موردی استان کرمان"، نخستین همایش سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تهران، ایران.

 

 • Chen, G., Wilson, J., Meckle, W., & Cooper, P., (2000), “Evaluation of photo radar program in British Columbia”, Accident Analysis & Prevention, 32(4), pp.517-526.

 

 • De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E., & Wets, G., (2014), “An evaluation of the traffic safety effect of fixed speed cameras”, Safety science, 62, pp.168-174.

 

 • Global Road Safety Partnership, (2008), “Speed Management. World Health Organization”.

 

 • Hamzah, M. K., NG, C. P., Khairuddin, F. H., & Yusof, M. A., (2013), “The Automated Speed Enforcement System—A Case Study in Putrajaya”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 10, pp.2133-2146.

 

 • Luoma, J., Rajamäki, R., & Malmivuo, M. (2012), “Effects of reduced threshold of automated speed enforcement on speed and safety”, Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 15(3), pp.243-248.
 • Lynch, M., White, M., & Napier, R., (2011), “Investigation into the use of
  point-to-point speed cameras (No. 465)”.

 

 • Shinar, D., (2017), “traffic safety and human bahavior (second), Emerald Publishing”.

 

 • Utley, T. K., (2012), “The effect of speed cameras on the incidence of road Traffic Accident”, 1st Civil and Environmental Engineering Student Conference, lmperial College, London.

 

 • Wilson, C., Willis, C., Hendrikz, J. K., Le Brocque, R., & Bellamy, N., (2010), “Speed cameras for the prevention of road traffic injuries and deaths”, Cochrane database of systematic reviews, (11).

 

 • World Health Organization. Violence, Injury Prevention, & World Health Organization, (2013), “Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action”, World Health Organization.