تحلیل اثرات اقتصادی نااطمینانی تورم بر سرمایه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار (مدعو)، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.111709

چکیده

ت
تورمازپدیده‌هایزیان‌باراقتصادیاستودرنرخ‌هایبالایخودهزینه‌هایاقتصادیواجتماعیزیادیبرجوامعتحمیل می‌کند؛امااصلی‌ترینزیاناقتصادیناشیازتورم،نااطمینانیتورمویابهعبارتیاطمیناننداشتنازمقدارآندردورهای آیندهاست. لذادراینتحقیقبهتحلیلرابطهوتأثیرنااطمینانیتورمبرسرمایه در بخش حمل­ونقل جاده­ایطیدورهزمانی95-1370پرداخته‌شده است. در مطالعه حاضر، اثرات اقتصادی نااطمینانی تورم بر سرمایه در بخش حمل‌ونقل جاده­ای کشوربررسی‌شده است. از مدل  EGARCH برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده‌شده و جهت برآورد مدل اصلی از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده شده و به کمک نرم‌افزار EVIEWS10 به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته‌شده است. نتایج نشان می­دهد که ناهمسانی واریانس شرطی در نرخ تورم وجود دارد و این به معنی وجود نااطمینانی در نرخ تورم می­باشد. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می­دهد که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت با افزایش تولید ناخالص داخلی در بخش حمل­ونقل جاده­ای، سرمایه‌گذاری در بخش حمل­ونقل جاده­ای افزایش می­یابد. همچنین با افزایش نااطمینانی تورم، سرمایه‌گذاری در بخش حمل­ونقل جاده­ای کاهش می­یابد. نرخ بهره هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل­ونقل جاده­ای دارد. همچنین با توجه به ضریب تصحیح خطا در مدل ECM می‌توان بیان کرد که سرعت تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت مناسب بوده، به‌طوری‌که در هر دوره حدود36/0 خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه‌مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود به‌صورت نمایی میل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Economic Impacts of Inflation Uncertainty on Investment in the Road Transport Sector of Iran

نویسنده [English]

  • Mohsen Zarandimoghadam
Mohsen Zarandimoghadam, Assistant Professor, Faculty of Economic, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Inflation is a detrimental economic phenomenon and imposes high economic and social costs on societies at high rates, but the main economic damage of inflation is the uncertainty about its future value. Therefore, this study analyzes the relationship and the uncertainty effect of inflation on capital in the road transport sector during the period 1991-1995. In the present study, the economic effects of inflation uncertainty on Investment in the country's road transport sector are investigated. The EGARCH model is used to calculate inflation rate uncertainty. To estimate the main model, self-regression model with distributed interpolation is used and EVIEWS10 software is used to estimate the model and interpret the results. The results show that there is a conditional heteroscedasticity in the inflation rate, which means that there is uncertainty in the inflation rate. Also, the results of the model estimation show that both in the short run and in the long run as the GDP increases, investment in road transport increases and with rising inflation uncertainty, investment in road transport will decrease. Interest rates, both in the short and long run, have a negative impact on investment in the road transport sector. Also with respect to the error correction factor in the ECM model it can be stated that the adjustment rate is appropriate to the equilibrium and long-run value, So that in each period, about 0.36 error of equilibrium is adjusted and in the short run tends to equilibrium and exponentially in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Uncertainty
  • Investment
  • Road Transport Sector
  • EGARCH model
  • Autoregressive Distributed Lag Model
- ابطحی، س. زارع­حسین­آبادی، م.، و مشهدی موتاب، ح.، (1394)، "تحلیل رابطه نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه"، کنفرانس سالانه کسب وکار مدیریت و اقتصاد.
 
- پژوهشکده حمل­ونقل، (1397)،"بررسی وضعیت استهلاک موجودی سرمایه فیزیکی در بخش حمل ونقل جاده­ای"، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
- غلامی، الف. و کمیجانی، ا.، (1389)، "رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال اول، شماره سوم، زمستان، ص. 25-1.
 
-مرتضی صابری خورگو، م.  رنجبر، م.، (1397)، "بررسی موانع و چالش­های جذب سرمایه­گذاری بخش خصوصی درتوسعه خدمات بخش جاده ای و پیشنهاد راهکارهای آن"، چهارمین همایش ملی علوم و فناوری­های نوین ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 
- صفدری، م. و پورشهابی، ف.، (1388)، "­اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران(کاربرد مدل های EGARCH و VECM)"، مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی) سال شانزدهم، شماره 29، زمستان 1388). ص. 65-87.
 
- فرمان­آرا، و. کمیجانی، ا. فرزین­وش، ا. و غفاری، ف. (1398)، "نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)"، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 47، تابستان 1398، ص. 19-37.
- مهرآرا، م. قبادزاده، ر.، (1395)، "­بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین­گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات(WALS)­"، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره 1، بهار، ص. 57-82.
 
- Andres, J. and I. Hernando, (1997), “Does Inflation Harm Economic Growth? Evidence for the OECD Countries”, NBER Working Paper No. 6062.
- Barro, R. J., (1996), “Inflation and Growth. Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, May/June, Vol. 78, pp. 69-153.
 
-http://www.cbi.ir/simplelist/4454.aspx.
 
-Ma, Henry, (1998), “Inflation, Uncertainty, and Growth in Colombia”, Working Paper WP/98/161 (Washington: International Monetary Fund).