مکانیزم اولویت بندی تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری راه در شرایط عدم قطعیت ( مطالعه موردی: محور خرم آباد – درود )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.113132

چکیده

مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی یک فرآیند هماهنگ و منظم برای انجام تمام فعالیت های مربوط به فراهم سازی و نگهداری روسازی جاده ها می باشد. هدف عمده مدیریت روسازی ، پیش بینی شرایط روسازی و هزینه مرتبط با نگهداری و بازسازی در یک برنامه زمان بندی مشخص و کمک به برنامه ریزی کارهاست[1]. با ساخت و اجرای صحیح مدیریت رو سازی ، امکان تصمیم گیری های صحیح ، آگاهانه و پایدار در نگهداری، ترمیم و بازسازی ها فراهم می آید . مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی راه ها ، روشی اقتصادی و به صرفه برای مراقبت از یک سرمایه ملی بسیار مهم و برنامه ریزی برای حفاظت و بهسازی آن است[2]. در این پژوهش هدف آن ا ست که با توجه به عدم قطعیت های موجود در میزان بودجه های تخصیص یافته جهت تعمیر و نگهداری روسازی جاده ، مدیریت بهینه صورت می گیرد، ارائه یک روش مناسب برای صرف این بودجه به بهترین نحو ممکن است. در این پژوهش ،محور خرم آباد – درود به عنوان یک مطالعه موردی انتخاب شده است، که جهت مدیریت بهینه تعمیر و نگهداری روسازی جاده ها تحت عدم قطعیت بودجه از روش برنامه ریزی خطی استفاده شده است. تابع هدف نهایی این برنامه ریزی ، ارتقای سطح کیفی راه های استان با داشتن محدودیت بودجه ای است. برای انجام محاسبات از نرم افزار GAMS استفاده شده است ، نتایج نشان خواهد داد که بودجه در دسترس چگونه بین بخش های گوناگون تقسیم نمود تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mechanism of budget prioritization for roads maintenance and rehabilitation at uncertainty condition (case study of khorram abad-doroud road)

نویسندگان [English]

  • Reza Moayedfar 1
  • milad baharvandi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran.
2 M.Sc., Candidate, Islamic Azad University, South of Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

pavement management system (PMS) is the coordinate and regular process for doing all of the activities in roads. the main purpose of PMS is the prediction of pavement condition and the life cycle cost for determining the suitable time table. by true construction and management, we can provide a true decision making and sustainable maintenance for rehabilitation and reconstruction of the roads. The true construction and management. PMS is the economic method for maintenance of the one of the most important national funds. the aim of this research is that according to the uncertainty of the assigned budgets, the optimum management for M&R methods was done. at this research, the road of Khorramabad-dorood was selected as the case study. the objective function at this research is the promotion of the roads quality according to budget limitations. for calculations, GAMS software has been used. the results show that, how we can prioritize the budget among the several sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maintenance and rehabilitation management
  • budget’s uncertainty
  • roads safety
  • objective function
- سیف، ب.، و عباسیان جهرمی­، ح.ر.، (1394)، "مدیریت روسازی راه­های روستایی استان خوزستان با استفاده از منطق فازی"، هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران­، ص. 1-9.
 
- فن وی و وانگ فنگ­، (2014)، "مدیریت نگهداری روسازی و پروژه­های توانبخشی تحت عدم اطمینان بودجه.
 
- نثری، پ. و همکارانش­، (1394)، "طراحی سیستم خبره فازی برای تعیین خط مشی ترمیم و نگهداری راه و جاده"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،  ص. 1-14.
 
-مخملباف، م.م. و همکارانش­، (1393)، "به کارگیری روش الگوریتم ژنتیک در مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی راه­ها بر پایه مفاهیم توسعه پایدار"، چهارمین کنفرانس بین­المللی توسعه پایدار و عمران شهری، ص. 1-9.
 
-­K. Formela, M. Klein, X. Colom, M.R. Saeb, (2016), “Investigating the combined impact of plasticizer and shear force on the efficiency of low temperature reclaiming of ground tire rubber (GTR)”, Polym, Degrad, Stab. 125,
pp.1–11.
 
-­M. Liang, X. Xin, W. Fan, H. Sun, Y. Yao, B. Xing, (2015), “Viscous properties, storage stability and their relationships with microstructure of tire scrap rubber modified asphalt”, Constr, Build, Mater, 74 pp.124–131.
-­“Bitumen emulsions”, (2008), “Syndicat des fabricants d'émulsions routières de bitumen”, Paris, France, pp.282-290.
 
-­Chou, J. S. (2009), “Web-based CBR system applied to early cost budgeting for pavement maintenance project”, Expert Systems with Applications, 36, pp.2947–2960.
 
-Croteau JM, Davidson JK, Perrone P., (2002), “Surface Slurry Sealing Systems in Canada: Performance and Practice”, Proceedings, Canadian Technical Asphalt Association, 47, pp.433 – 450.
 
-Fan W, Machemehl R. B., (2007),
“A multi-stage Monte Carlo sampling based stochastic programming model for the dynamic vehicle allocation problem, Journal of Advances in Transportation Studies, 12,  pp.27-44.
 
-Fan W, Machemehl R. B., Lownes N E. Carsharing, (2008), “A dynamic vehicle allocation decision making problem. Transportation Research Record 2063, TRB, National Research Council, Washington D. C.
 
-Guy, P. et al, (2015), “Comparative study of French and Chinese asphalt pavement design methods”, J. Appl. Sci. 15 (6), pp.923–928.
 
-Judycki, B. Dołżycki, M. Pszczoła, M. Jaczewski, C. Szydłowski, (2014), “Tests and analysis of application of polymer-rubber modified bitumen to asphalt mixtures
(in Polish)”, Final Report, Gdansk University of Technology, Highway Engineering Division, Gdansk, Poland, pp. 11912.
 
-­Lei et al., (2016), “Using DSR and MSCR tests to characterize high temperature performance of different rubber modified asphalt”, Construction and Building Materials 127 (2016), pp.466–474.
-­Lu XH, Isacsson U., (2008), “Chemical and rheological evaluation of aging properties of SBS polymer modified bitumens”, Fuel; 77(9/10): 961.
 
-Presti, D.L., (2013), “Recycled tyre rubber modified bitumens for road asphalt mixtures”, A literature review Constr Build Mater 49,
pp. 863–881.
 
-Q. Wang, S. Li, X. Wu, S. Wang, C. Ouyang, (2016), ”Weather aging resistance of different rubber modified asphalts, Constr, Build, Mater 106”, pp.443–448.
 
-R.V.O. Almeida, E.F.N. Ju´ nior, B.A. Prata, (2012), “Prioritization of Earth roads maintenance based on analytic hierarchy process”, Int. J. Pavement Res. Technolgy 5 (3), pp.187–195.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-S.A. Sultan, Z. Guo, (2016), “Evaluating life cycle costs of perpetual pavements in China using operational pavement management system International Journal of Transportation Science and Technology 5”, pp.103–109.
 
-Seran D., (2015), “The effect of polyethylene wax on asphalt performance, Building and Environment”, Volume 43, Issue 6, June, pp.1065-1071.
 
-­Shatanawi et al., (2012), “Effects of furfural activated crumb rubber on the properties of rubberized asphalt”, Construction and Building Materials 28, pp.96–103.
-­Shen Aiqin, (2012), “China Journal of Highway and Transport”. 
 
-Wang F, Zhang Z, Machemehl R. B. (2003), “Decision-making problem for managing pavement maintenance and rehabilitation projects. Transportation Research Record 1853, TRB, National Research Council, Washington D. C.
 
-­Wang, X., (2013), “Long-Life Asphalt Pavement in China. Research Institute of Highway”, MOT, PRC, Bangkok.
 
-Wei, F. and Feng, W., (2014), “Managing pavement maintenance and rehabilitation projects under budget uncertainties”, Journal of Transportation System Engineering and Technology, Vol. 14, No. 6, pp. 92–100.