مدل سازی و حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه متفاوت با حمل بار در بازگشت در حالت با گنجایش های برابر