مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در این مقاله تصادفات استان بوشهر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای این منظور، به سهم هر یک از عوامل موثر در وقوع تصادفات استان اعم از انسان، وسیله نقلیه و جاده اشاره گردیده است. سپس با استفاده از مطالعات میدانی، 21 قطعة یک کیلومتری از جاده های مختلف استان مورد ارزیابی قرار گرفته اند و بر روی آنها آزمایش تعیین ضریب اصطکاک (به روش آونگ انگلیسی) و محاسبه خرابی روسازه راه (به روش PCI) انجام شده است. در نهایت رابطة بین پارامترهای SN (عدد مقاومت لغزندگی)، PCI (شاخص خرابی رویه)، RW (عرض جاده)، ADT (میانگین ترافیک روزانه) و AR (نرخ تصادفات) در قطعات مذکور مورد بررسی قرار گرفته و مدل ریاضی آن پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mathematical Model for Accident Rate in Two - Lanes Rural Roads of Boushehr Province, Based on Roadway and Pavement Characteristics

نویسندگان [English]

  • M. Ameri 1
  • Sh. Nobakht 1
  • G. A. Shafabakhsh 2
  • M. Malakouty 3
1 Associate Professor, Department of Civil Eng., Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Semnan, Semnan, Iran.
3 Department of Civil Eng., University of Boushehr, Boushehr, Iran.
چکیده [English]

In this paper analysis of accident data of the two - lanes rural roads of the province of Bousher is presented. In this analysis, the contribution of important factors such as driver, vehicle and roadway width and pavement surface characteristics that are effective in the occurrence of road accidents are pointed out. A survey study was then conducted on 21 kilometer length road sections of the rural roads in the province. The Skid Numbers (SN) of the pavement of these sections were measured and their Pavement Condition Index (PCI) was calculated. Eventually, based on the analyses of accident data collected for the sections, a mathematical model is proposed that relates the accident rate (AR) of the sections to their pavement surface conditions, namely PCI and SN and the roadway characteristics, namely roadway width (RW) and average daily traffic (ADT).