مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل و ترافیک

چکیده

ارزش زمان سفر یکی از مهم ترین پارامترهای اقتصادی در مبحث مهندسی حمل ونقل است. استفاده از این پارامتردر ارزیابی اقتصادی پروژه‌های حمل‌ونقل به ویژه پروژه‌ هایی که درآنها صرفه جویی زمانی قابل توجهی حاصل می شود، امری ضروری است. روشهای مختلفی برای برآورد این پارامتر ابداع شده‌اند که هر یک مبانی و پیش‌فرضهای خاص خود را دارند و حیطه کارآیی آنها نیز متفاوت است. در این مقاله ضمن معرفی روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر، روشهای اصلاحی نیز برای هر بک از آنها ارائه می‌ شود.در ادامه مدلهای هر یک از روشها ساخته شده و نقاط قوت وضعف و حیطه کارآیی آنها نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که مدلها برای شهرستان کرمانشاه ساخته شده اند و در آنها از روشهای گوناگون گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Various Methods for Value of Travel Time (VOT)

نویسنده [English]

  • J. Shahi 1
1 Associate Professor and H. Ahangari, MSc., Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Value of Time is one of the most important economic parameters in the field of transportation engineering. This parameter has been frequently used in economic evaluation of transportation projects and is an essential factor for this purpose. There are a few methods for assessment of VOT each of which is based on its special base and therefore their work areas are different. This paper tries to introduce various VOT methods and modified methods are also represented for each of them. Models related to each of these models are then made and the weakness and power points of them are discussed. Models are designed for Kermanshah city and various data collection procedures have been used for them