ارائه مدل های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی کشور

نویسنده

استادیار، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، و مشاور پژوهشکده حمل و نقل، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نوسانات صادرات نفت، سه رویداد مهمی هستند که طی 35 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده‌اند. این رویدادها تقریباً بر همه جنبه‌های اوضاع اقتصادی کشور تأثیر گذاردند. در این مقاله چهار مدل اقتصادسنجی برای تعیین میزان اهمیت عوامل تأثیر گذار بر ارزش افزودۀ بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی ایران و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر طی این سالها تدوین شده اند.نتایج را می‌توان در سه نکته مهم زیر طبقه‌بندی کرد:


تغییر رژیم حکومتی اثری منفی بر اهمیت نسبی ارزش افزوده بخش حمل و نقل داشته است.

جنگ تحمیلی اثری منفی بر تولید ناخالص داخلی واقعی، و از طریق این متغیر، بر بخش حمل و نقل برجای گذارده است.

بخش حمل و نقل کشور ایران تحت هر شرایطی وابستگی عمیقی به صادرات نفت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Determining the Value Added in Transportation Sector and GDP in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • S.E. Baizaiee
Assistant Professor, Department of Management, Shahid Sattari Air University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Islamic Revolution, imposed war and oil export fluctuations were the three important events that occurred during the last 35 years in Iran. These events affected almost all aspects of economic situation in the country. In this paper four econometrical models are developed to determine the important factors affecting the value added of transportation sector and GDP and their reciprocally impacts on each other during these years.Results may be classified into three major points; negative effects of governing regime on the relative importance of transportation sector , negative impacts of the imposed war on real GDP of Iran and consequently on transportation sector, high dependency of transportation sector on oil exports.