ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، مدل فنی – اقتصادی برای انتخاب قطار سریع السیر بین شهری براساس شرایط و ویژگیهای کشور ایران ارایه شده است. مدل ارایه شده در این مقاله در شرایط متفاوت قابل استفاده است. در این مدل درآمدها و منافع آشکار و پنهان حمل و نقل ریلی سریع به صورت واقعی برآورد گردیده است. برای محاسبه درآمد مستقیم حمل و نقل ریلی سریع السیر، حجم مسافر به عنوان مهم ترین پارامتر در نظرگرفته شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای محاسبه حجم ترافیک مسافری به کار گرفته شده است. متغیرهای درنظرگرفته شده برای محاسبه درآمد غیرمستقیم عبارتند از بهای واحد زمان، نرخ سوخت، سطوح سرویس، آلودگی و محیط زیست. درآمدهای غیرمستقیم، مستقیم و هزینه های این نوع سیستم با استفاده از روش ارزش خالص فعلی هموزن گردیدند تا قابل مقایسه باشند. برای تنظیم و ارزیابی مدل ارایه شده، مسیر تهران – اصفهان به عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Techno – Economic Model for Selection of Intercity High Speed Rail Transportation

نویسندگان [English]

  • M. Sasffarzadeh 1
  • S. Afkar 2
  • M. Sasffarzadeh 1
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran
2 MSc. Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper a techno – economic model for selection of intercity high speed rail transportation based on the specific characteristics of the country is presented. Costs and benefits of high speed railway system has been estimated on the actual data. To estimate the passenger traffic volume of the route as the main variable to evaluate direct benefit. The Analytical Hierarchical Process was applied. To estimate the indirect benefits some variables such as the value of time, energy saving and level of service are taken into account. Costs and benefits of the system were compared based on the Net Present Value Method. To evaluate the proposed model, the Tehran – Isfahan high speed railing which is at the early stage of construction was selected as the case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High speed
  • AHP
  • B/C
  • Rail Transport