اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

ترک های خستگی یکی از مهم ترین خرابی های روسازی های آسفالتی هستند که به دلیل افزایش بار و ترافیک در جاده های ارتباطی و فرودگاه های کشور به وجود می آیند. ژئوسنتتیک ها می توانند به عنوان تقویت کننده در روسازی های آسفالتی تا حد زیادی در افزایش طول عمر آن ها و جلوگیری از ایجاد ترک های زودرس مؤثر باشند. کارآیی ژئوسنتتیک ها در روسازی های آسفالتی به عوامل زیادی از جمله مخلوط آسفالتی، درجه حرارت، محل قرار گرفتن و ... بستگی دارد. این مقاله، به بررسی عملکرد دو نوع ژئوسنتتیک (ژئوتکستایل و ژئوگرید) در عمر خستگی تیرچه های آسفالتی به ابعاد 50×63×381 میلمتر می پردازد. نمونه های مسلح نشده، مسلح شده با ژئوتکستایل ومسلح شده با ژئوگرید از دالهای آسفالتی بریده شده، از مقطع آزمایشی ساخته شده در محل تهیه گردیدند. آزمایش خستگی با استفاده از آزمایش تیر خمشی با بارگذاری 4 نقطه ای در حالت کرنش ثابت با موج نیمه سینوسی، بدون استراحت و فرکانس10هرتز، انجام شد. در پایان عمر خستگی نمونه ها، کاهش سختی به 50% سختی اولیه تعریف گردید. نتایج نشان می دهد که عمر خستگی نمونه های مسلح شده با ژئوتکستایل و ژئوگرید تا 50 و 56 درصد افزایش می یابد.همچنین لایه مسلح کننده در نمونه های مسلح شده، باعث افزایش سختی اولیه و کاهش سرعت گسترش ترک در تیرهای آسفالتی، در مقایسه با حالت مسلح نشده، می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Geosynthetics on Fatigue Life of Asphalt Pavements

نویسندگان [English]

  • <P>A. Khodadadi 1
  • H.R. Amiri Hossaini 2
  • M. Fakhri 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 MSc. Student, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Khaje Nasir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Fatigue cracks are amongst the most important factors for destruction of asphalt pavements , caused by excess loads and traffic in roads and airports. Geosynthetics, as strengthening materials, are able to increase fatigue life and prevent early cracks in asphalt pavements, to a large extent. Efficiency of geosynthetics in asphalt pavements depends on many factors including asphalt mix, temperature , location, etc… This paper studies the performance of two types of geosynthetics (Geogrid and Geotextile) on the fatigue life of asphalt blocks with dimensions of 381 x 63 x 50 mm. Samples were provided of non reinforced, reinforced by geotextiles and geogrids, from asphalt slabs for the purpose of testing. Fatigue tests were conducted by four point beam test, and fatigue load by half-sin wave at a frequency of 10 cycle/sec (no rest period) has been used. The end of fatigue life is defined as decrease stiffness to 50% of its primary stiffness. Results indicated that the fatigue life of reinforcement beam with geogrid and geotextile increase 56% and 50% respectively. Furthermore reinforcing layer increases primary stiffness and reduces rate of cracks propagation in reinforcement specimens compared to non- reinforcement specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asphalt pavement
  • Fatigue life
  • geosynthetics
  • beam fatigue test