مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مکانیابی نادرست فرودگاه ها یکی از مهم ترین مسائلی است که در برخی فرودگاه ها با آن روبه رو هستیم، به گونه ای که در اثر این اشتباه صدمات جانی و مالی فراوانی به وقوع می پیوندند. در این پژوهش، با استفاده از مدل جایگشت (پرماتاسیون)، یک مثال مکانیابی فرودگاه شامل گزینه های مختلف، بر اساس وضعیت و کمیت شاخصهای آنها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و در نهایت، گزینه برتر انتخاب می شود. بررسی و مقایسه گزینه ها با در نظر گرفتن تمامی پارامترها و معیارهای موثر در انتخاب گزینه مناسب، امکان پذیر می شود. هدف اصلی این تحقیق، دستیابی به یک مدل مکانیابی فرودگاه و ارزیابی آن با استفاده از نمونه های عملی است. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهند که می توان با استفاده از یک مدل منطقی و ریاضی، خطای انسانی در انتخاب را به حداقل ممکن رساند.در حال حاضر، در مکانیابی فرودگاه ها به منظور یافتن گزینه برتر از تعداد محدودی شاخص استفاده می شود که امکان خطا به دلیل کم بودن شاخص ها وجود دارد و از سوی دیگر کلیه شاخص ها تواماً مورد مقایسه قرار نمی گیرند که خود این مسئله باعث افزایش خطا می شود. این در حالی است که با استفاده از این مدل می توان هم در زمان صرفه جویی کرد و هم به دلیل امکان توجه به همه معیارها، به طور همزمان میزان خطاها را به حداقل ممکن کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Airport Site Selection Model Based on Permutation Method

نویسندگان [English]

  • M. Saffarzadeh 1
  • H. Julideh 2
  • M. Saffarzadeh 1
  • A. M. Borujerdian 3
1 Associate Professor, Department of Civil Enginnering, Tabrbiat Modares University, Tehran, Iran
2 MSc. Student, Department of Civil Engineering, Azad University, Tehran, Iran
3 Research Associate, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improper location of airport may cause human and property losses. In this research, an attempt has been made to develop an airport site selection model using the permutation methodology. In this method, the most widely accepted site selection criteria for an airport are taken into account. Different alternatives and scenarios are analyzed and the optimum one is selected by using the developed model. The human errors in the process are minimized. More over, the site selection process would not be time consuming. It is also possible to change the number of variables effective in the airport location within the site selection process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airport
  • Site Selection
  • Permutation